.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ABDRUSHIN: VO SVETLE PRAVDY 

Abdrushin


Ježiš hovoril, že strom poznať po ovocí. Preto ak chcete poznať autora knihy Vo Svetle Pravdy, najviac sa o ňom dozviete tak, že si prečítate jeho dielo. Kniha Vo Svetle Pravdy od Abdrushina je najdokonalejším zdrojom poznania, aké bolo ľudstvu doposiaľ dané a každému, kto skutočne hľadá Pravdu, môže jej prečítanie dať viac, ako keby získal poklady celého sveta. Upozorňujeme však, že dielo Vo Svetle Pravdy poznanie iba ponúka a každý musí Pravdu oživiť v sebe vlastným prežitím už sám.

Autor napísal knihu Vo Svetle Pravdy s podtitulom Posolstvo Grálu pod menom Abdrushin, ktoré zvolil nie náhodou. Meno Abdrushin nie je vymyslené, o čom sa môžete presvedčiť, keď si prečítate duchovne prijatý príbeh Abdrushin, v ktorom sa dozviete o Abdrushinovom predchádzajúcom pôsobení. Slovo Abdrushin znamená Syn Svetla a autor ho použil právom, ako sami isto spoznáte, pokiaľ budete čítať knihu Vo Svetle Pravdy s otvoreným srdcom.

Abdrushin nechcel, aby sa prikladala dôležitosť jeho osobe. Tá patrí jeho dielu Vo Svetle Pravdy, lebo len spoznanie Pravdy a následné uspôsobenie svojho života podľa Božích zákonov môže ľudskému duchu priniesť prospech. Veď človek už nie raz vo svojej vlastnej histórii doplatil na to, že namiesto toho, aby žil podľa prineseného Slova a plnil Božiu vôľu, urobil si iba vonkajšie náboženstvo založené na klaňaní sa nositeľovi Slova. Preto Abdrushin vážne nabáda k tomu, aby sa ľudia konečne prestali zaoberať osobou, ale spoznávali samotné Slovo.

Ten, kto dokáže bez predsudkov skúmať Pravdu, ktorá je v knihe Vo Svetle Pravdy obsiahnutá, nájde v Abdrushinovom diele všetko, čo potrebuje k duchovnému vzostupu a návratu do Svetlých výšin. Abdrushin nabáda k skúmaniu, hľadaniu Pravdy, a varuje pred slepým prijímaním jeho diela, ktoré človeku nemôže priniesť prospech.

Príchod Abdrushina a napísanie diela Vo Svetle Pravdy bolo zasľúbené samotným Božím Synom Ježišom Kristom, o čom môžete nájsť zmienku v Biblii v Jánovom evanjeliu (16. 5-15):

"Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; o hriechu, že neveria vo mňa; o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám."

Abdrushin plne stavia na Ježišovom Slove, ktoré Syn Boží priniesol zblúdenému ľudstvu. Teraz sa po druhý krát sklonila Božia láska k človeku a ľudstvu bolo opäť dané Slovo, ktoré mu umožní žiť podľa Božích zákonov, nadobudnúť stratenú harmóniu a návrat do duchovnej ríše. Slovo, ktoré prináša Abdrushin, je však širšie, ako bolo Slovo prinesené pred dvoma tisícročiami, keď ľudia ešte neboli schopní mnohé chápať, čo je zrejmé aj zo slov Ježišovho zasľúbenia: "Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete"; alebo z Jeho slov apoštolom: "Ani vy nerozumiete?" (Marek 4. 10-13; Marek, 7. 17-18; Marek, 8. 11-21)

Pokus o vysvetlenie Ježišovho zasľúbenia viedlo k chybnému názoru, že zasľúbenie sa už splnilo zostúpením Ducha Svätého na Turíce. Toto vyliatie Ducha Svätého na apoštolov a tých, ktorí uverili, však malo úplne iné účinky, ako Ježišovo zasľúbenie Ducha Pravdy, ako si to môžete v Biblii prečítať: "Zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili cudzími jazykmi a prorokovali... vkladali ruky na chorých a uzdravovali... vyháňali zlých duchov..." Aj slová apoštola Pavla v liste Korinťanom, ktoré napísal až neskôr, už po zostúpení Ducha Svätého, potvrdzujú, že vyliatím Ducha Svätého nespoznali celú Pravdu tak, ako to bolo zasľúbené, ale iba dostali silu k ich pôsobeniu a Ježišovo zasľúbenie Ducha Pravdy ešte splnené nebolo: "Veď všetky naše vedomosti sú neúplné a všetko prorokovanie čiastočné. Keď ich miesto zaujme úplnosť a dokonalosť, všetko neúplné a obmedzené bude prekonané".

Chytrákom, ktorí by v duchovnej lenivosti chceli odbiť Slovo lacnými frázami a nazvať Abdrushina falošným prorokom, musím pripomenúť, že na Abdrushina sa nehodí žiadny znak falošného proroka. Abdrushin nerobil žiadne znamenia alebo zázraky, ani nezapieral Ježiša alebo Božie Slovo, ale práve naopak, očistil Slovo od lží a vzdal Bohu česť a slávu, aká mu skutočne náleží. Na Slovo, ktoré v nepokrivenej podobe predniesol Abdrushin v prednáškach, ktoré spísal v diele Vo Svetle Pravdy, sa však plne hodí Ježišove zasľúbenie Ducha Pravdy:

• poučí svet: V knihe Vo Svetle Pravdy prináša Abdrushin poučenie ako ten, ktorý má poznanie zhora, nie ako človek, ktorý čerpá z pozemských vedomostí. Jeho dielo obsahuje plné poznanie, ktoré človeka uvádza do Pravdy o celom stvorení, o fungovaní Božích zákonov, a to úplne a bez medzier.

• o hriechu: Abdrushin píše o hriechu a jeho príčinách, o spôsobe ako sa vrátiť do harmónie s Božími zákonmi, v ktorých pôsobení človek žije, a to na toľkých miestach, že téma hriechu tvorí podstatnú časť knihy. Abdrushinovo posolstvo ľudstvu: "...udržujte krb svojich myšlienok čistý, tak založíte mier a budete šťastní..." poukazuje priamo na zdroj hriechu, ktorý sa začína najskôr v myšlienkach, kde je ho možné aj najľahšie odstrániť. Abdrushin odhaľuje aj doposiaľ neznáme tajomstvo dedičného hriechu a význam Ježišových podobenstiev, ktoré dal Ježiš ľuďom ako pomoc k vymaneniu sa z hriechu a ktorým ľudstvo pre doposiaľ chybný výklad neporozumelo, a tak ani nemohlo mať zo Slova prineseného Ježišom skutočný osoh.

• o spravodlivosti: Jasne a bez medzier vysvetľuje Abdrushin všetky Božie zákony, ako aj zákon spravodlivosti, ktorá podlieha dokonalej Božej vôli, nie ľudským prianiam a predstavám. Pravdivosť tohoto Slova si môžete ľahko overiť, lebo v zákonoch, ktorých poznanie človeku doposiaľ chýbalo, žijeme.

• o súde: V iných kapitolách Abdrushin detailne opisuje prichádzajúci Boží súd, jeho priebeh, ako aj samočinnosť Božích zákonov, vrámci ktorých v čase súdu zaváži iba samotný stav duše človeka, nie jeho minulosť alebo príslušnosť k pozemskej náboženskej organizácii.

• že neveria vo mňa: Ľudská domýšľavosť prekrútila Ježišove slová natoľko, že ľudia už nie sú schopní spoznať ich skutočný zmysel, a preto veria v svoje vlastné ponímanie, nie v Ježišove slová. Preto je dielo Abdrushina, ktorý očisťuje Ježišove slová od nánosov ľudskej domýšľavosti, často odmietané rôznymi cirkvami a náboženskými spoločenstvami, lebo niektoré jeho vysvetlenia sa im nehodia do pohodlnej viery, ktorou lákajú do svojich radov veriacich. Abdrushin sa však stavia k falošným dogmám podobne ako kedysi Ježiš, ktorý nebral ohľad na nepriateľský postoj tých, ktorí predstierali, že sú služobníkmi Boha. Aj takto označil Ježiš Ducha Pravdy, ktorého ľudstvu zasľúbil. Abdrushin nekompromisne poukazuje na lži vo viere cirkví a spoločenstiev, ako aj na fakt, že veriaci tým veria v cirkev a vo svoje vlastné výklady Biblie, ale nie v Slovo Božieho Syna.

• idem k Otcovi a viac ma neuvidíte: Abdrushinove slová o návrate Ježiša k Otcovi a o príchode Syna Človeka cirkvi odmietajú napriek tomu, že to tak povedal aj samotný Ježiš. Ľudia jednoducho majú snahu vysvetľovať si veci po svojom bez ohľadu na samotnú Pravdu. To ale musí skončiť, ak chcú ľudskí duchovia nájsť cestu domov, lebo iba neskrivená Pravda môže byť človeku osožná.

• že knieža tohto sveta je už odsúdené: Abdrushin odhaľuje tajomstvo Lucifera a spôsoby, ktorými láka ľudí do svojej moci. Abdrushin zároveň ukazuje zároveň aj účinný spôsob ako sa môže človek vrátiť do harmónie s Božími zákonmi a pokušeniam temna ľahko odolať.

V knihe Vo Svetle Pravdy nájdete aj opis tisícročnej ríše, v ktorej bude temný princíp na zemi spútaný a ľudstvo pevne vedené ku Svetlu, a ešte veľa potrebných poučení, aby mohol človek opäť nastúpiť na cestu ku Svetlu a vrátiť sa do Duchovnej ríše.

Napriek tomu, že kniha Vo Svetle Pravdy od Abdrushina je tým najdôležitejším, čo môže byť ľudstvu v období blížiaceho sa súdu prospešné, je toto Slovo odmietané podobne, ako kedysi Slovo, ktoré priniesol ľuďom Boží Syn Ježiš. Tak ako kedysi neboli schopní rozpoznať v Ježišovom Slove Pravdu farizeji a zákonníci, hoci tá Pravda pôsobila tak silno, že zapálila srdcia obrovským zástupom ľudí, ktorí Ježiša nasledovali, tak isto nie sú schopní rozoznať zástupcovia cirkví Pravdu ani dnes. Stavajú sa tak opäť do pozície nepriateľov Božieho Slova. To ale Pravde neublíži, lebo Pravda je večná. Na šťastie sú na tejto planéte aj ľudia, ktorí nie sú duchom mŕtvi a Pravdu nielen spoznali, ale sa snažia podľa nej aj žiť. Veď Slovo má hodnotu iba vtedy, keď ho človek v sebe oživí a premení na skutočnosť. Takíto ľudia však určite nevytvárajú žiadne náboženstvá alebo pozemské organizácie, ale svoju energiu venujú práci na sebe v duchu Ježišových slov: "Modli sa a pracuj".

Na internete sú desiatky informácií o Abdrushinovi, ktoré opisujú iba život jeho telesnej schránky. Takýto popis je však rovnako nepodstatný, ako keby sa o Ježišovi písalo iba ako o tesárovi, ktorý hlásal nejaké novodobé filozofické učenie. Práve takýto materialistický prístup viedol aj v čase Ježiša k nepochopeniu, ktoré spôsobilo neschopnosť ľudí prijať Božie Slovo. Ak ale i naďalej túžite vedieť viac o Abdrushinovi samotnom, môžete si to prečítať v diele Vo Svetle Pravdy v kapitole Cudzinec, ako aj v iných prednáškach.

Mnoho ďalších, väčšinou náboženských internetových stránok píše o Abdrushinovej knihe Vo Svetle Pravdy úplné nezmysly, ktoré v knihe nie sú, alebo prekrúcajú jej obsah. Keď si dielo Vo Svetle Pravdy prečítate sami, presvedčíte sa o lživosti tvrdení, ktoré v nepochopení, v povrchnom čítaní, ale možno i v neprajnosti rozširujú mnohé internetové stránky pozemských cirkví. To vás azda presvedčí o tom, že cirkvi sa neštítia snáď vrámci upevňovania svojej moci použiť aj lož, a nebudete ich slová slepo prijímať. Je na vás, či sa pohodlne uspokojíte s informáciami z druhej ruky, hoci sú lživé, alebo si Pravdu overíte sami. Pohodlnosť však v tomto prípade nie je na mieste, lebo ide o niečo veľmi dôležité – o Pravdu – a tým aj o možnosť nájdenia tej Ježišom spomínanej úzkej cesty, ktorá vedie do večného života. Skúmajte preto najskôr to, čo sa možno snažíte odmietať, aby ste neboli nájdení ako nepriatelia Pravdy.

Prajeme Vám pri čítaní a prežívaní diela Vo Svetle Pravdy jasnú myseľ, otvorené srdce a veľa Božej sily.Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 4281624 od 1.1.2007