.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ABDRUSHIN: VE SVĚTLE PRAVDY 

Abdrushin


Ježíš říkal, že strom znát po ovoci. Proto pokud chcete poznat autora knihy Ve Světle Pravdy, nejvíce se o něm dozvíte tak, že si přečtete jeho dílo. Kniha Ve Světle Pravdy od Abdrushina je nejdokonalejším zdrojem poznání, jaké bylo lidstvu dosud dáno a každému, kdo skutečně hledá pravdu, může její přečtení dát více, než kdyby získal poklady celého světa. Upozorňujeme však, že dílo Ve Světle Pravdy poznání pouze nabízí a každý musí Pravdu oživit v sobě vlastním prožitím již sám.

Autor napsal knihu Ve Světle Pravdy s podtitulem Poselství Grálu pod jménem Abdrushin, které zvolil nikoli náhodou. Jméno Abdrushin není vymyšlené, o čemž se můžete přesvědčit, když si přečtete duchovně přijatý příběh Abdrushin, ve kterém se dozvíte o Abdrushinovém předchozím působení. Slovo Abdrushin znamená Syn Světla a autor jej použil právem, jak sami jistě poznáte, pokud budete číst knihu Ve Světle Pravdy s otevřeným srdcem.

Abdrushin nechtěl, aby se přikládala důležitost jeho osobě. Ta patří jeho dílu Ve Světle Pravdy, neboť pouze poznání Pravdy a následné uzpůsobení svého života podle Božích zákonů může lidskému duchu přinést prospěch. Vždyť člověk již nejednou ve své vlastní historii doplatil na to, že místo toho, aby žil podle přineseného Slova a plnil Boží vůli, udělal si pouze vnější náboženství založené na klanění se nositeli Slova. Proto Abdrushin vážně vybízí k tomu, aby se lidé konečně přestali zabývat osobou, ale poznávali samotné Slovo.

Ten, kdo dokáže bez předsudků zkoumat Pravdu, která je v knize Ve Světle Pravdy obsažena, najde v Abdrushinově díle vše, co potřebuje k duchovnímu vzestupu a návratu do světlých výšin. Abdrushin vybízí ke zkoumání, hledání Pravdy, a varuje před slepým přijímáním jeho díla, které člověku nemůže přinést prospěch.

Příchod Abdrushina a napsání díla Ve Světle Pravdy bylo zaslíbeno samotným Božím Synem Ježíšem Kristem, o čem můžete najít zmínku v Bibli v Janově evangeliu (16. 5-15):

"Teď však odcházím k Tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: Kam jdeš? Ale protože jsem vám pověděl tyto věci, naplnil vaše srdce zármutek. Já vám však říkám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Jestliže totiž neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; jestliže však odejdu, pošlu ho k vám. A on, až přijde, bude světu podávat důkaz: o hříchu, o spravedlnosti a o soudu. O hříchu, že nevěří ve mne, o spravedlnosti, že jdu k Otci a už mě neuvidíte, a o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale cokoli uslyší, to bude mluvit; bude vám oznamovat i věci, které mají přijít. On mě oslaví, neboť vezme z mého a bude to oznamovat vám. Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vezme z mého a bude to oznamovat vám."

Abdrushin plně staví na slově Ježíše, které Syn Boží přinesl zbloudilému lidstvu. Nyní se podruhé sklonila Boží láska k člověku a lidstvu bylo opět dáno Slovo, které mu umožní žít podle Božích zákonů, nabýt ztracenou harmonii a návrat do duchovní říše. Slovo, které přináší Abdrushin, je však širší, než bylo Slovo přinesené před dvěma tisíciletími, kdy lidé ještě nebyli schopni mnohé chápat, co je zřejmé i ze slov Ježíšova zaslíbení: „Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést.“; nebo z Jeho slov učedníkům: „Ani vy nerozumíte?“ (Marek 4. 10-13; Marek, 7. 17-18; Marek, 8. 11-21)

Pokus o vysvětlení Ježíšova zaslíbení vedlo k chybnému názoru, že zaslíbení se již splnilo sestupem Ducha Svatého o Letnicích. Toto vylití Ducha Svatého na apoštoly a ty, jenž uvěřili, však mělo zcela jiné účinky, jako Ježíšovo zaslíbení Ducha Pravdy, jak si to můžete v Bibli přečíst: "Sestoupil na ně Duch Svatý a mluvili cizími jazyky a prorokovali... vkládali ruce na nemocné a uzdravovali... vyháněli zlé duchy...“ I slova apoštola Pavla v listě Korintským, které napsal až později, již po sestoupení Ducha Svatého, potvrzují, že vylitím Ducha Svatého nepoznali celou Pravdu, jak to bylo zaslíbeno, ale pouze dostali sílu k jejich působení a Ježíšovo zaslíbení Ducha Pravdy ještě splněno nebylo: „Částečně totiž poznáváme a částečně prorokujeme, ale jakmile přijde to dokonalé, tehdy to, co je částečné, zanikne.“

Chytrákům, jenž by v duchovní lenosti chtěli odbýt Slovo levnými frázemi a nazvat Abdrushina falešným prorokem, musím připomenout, že na Abdrushina se nehodí žádný znak falešného proroka. Abdrushin nedělal žádné znamení nebo zázraky, ani nezapíral Ježíše nebo Boží Slovo, ale právě naopak, očistil Slovo od lží a vzdal Bohu čest a slávu, jaká mu skutečně náleží. Na Slovo, které v nepokřivené podobě pronesl Abdrushin v přednáškách, které sepsal v díle Ve Světle Pravdy, se však plně hodí Ježíšovo zaslíbení Ducha Pravdy:

• bude světu podávat důkaz: V knize Ve Světle Pravdy přináší Abdrushin důkazy jako ten, který má poznání seshora, ne jako člověk, který čerpá z pozemských znalostí. Jeho dílo obsahuje plné poznání, které člověka uvádí do Pravdy o celém stvoření, o fungování Božích zákonů, a to zcela a bez mezer.

• o hříchu: Abdrushin píše o hříchu a jeho příčinách, o způsobu jak se vrátit do harmonie s Božími zákony, v jejichž působení člověk žije, a to na tolika místech, že téma hříchu tvoří podstatnou část knihy. Abdrushinovo poselství lidstvu: "...udržujte krb svých myšlenek čistý, tak založíte mír a budete šťastní..." poukazuje přímo na zdroj hříchu, který se začíná nejdříve v myšlenkách, kde je ho možné i nejsnadněji odstranit. Abdrushin odhaluje i dosud neznámé tajemství dědičného hříchu a význam Ježíšových podobenství, které dal Ježíš lidem jako pomoc k vymanění se z hříchu a kterým lidstvo pro dosud chybný výklad neporozumělo, a tak ani nemohlo mít ze Slova přineseného Ježíšem skutečný užitek.

• o spravedlnosti: Jasně a bez mezer vysvětluje Abdrushin všechny Boží zákony, jako i zákon spravedlnosti, která podléhá dokonalé Boží vůli , nikoli lidským přáním a představám. Pravdivost tohoto Slova si můžete snadno ověřit, protože v zákonech, jejichž poznání člověku dosud chybělo, žijeme.

• o soudu: V jiných kapitolách Abdrushin detailně popisuje příchozí Boží soud, jeho průběh, jakož i samočinnost Božích zákonů, v rámci kterých v době soudu bude brán na váhu pouze samotný stav duše člověka, nikoliv jeho minulost nebo příslušnost k pozemské náboženské organizaci.

• že nevěří ve mne: Lidská domýšlivost překroutila Ježíšova slova natolik, že lidé už nejsou schopni poznat jejich skutečný smysl, a proto věří ve své vlastní pojetí, nikoliv v Ježíšova slova. Proto je dílo Abdrushina, který očišťuje Ježíšova slova od nánosů lidské domýšlivosti, často odmítáno různými církvemi a náboženskými společenstvími, protože některé jeho vysvětlení se jim nehodí do pohodlné víry, kterou lákají do svých řad věřících. Abdrushin se však staví k falešným dogmatům podobně jako kdysi Ježíš, který nebral ohled na nepřátelský postoj těch, kteří předstírali, že jsou služebníky Boha. I takto označil Ježíš Ducha Pravdy, jehož lidstvu zaslíbil. Abdrushin nekompromisně poukazuje na lži ve víře církví a společenství, jakož i na fakt, že věřící tím věří v církev a ve své vlastní výklady Bible, ale ne v Slovo Božího Syna.

• že jdu k Otci a už mě neuvidíte: Abdrushinovy slova o návratu Ježíše k Otci a o příchodu Syna Člověka církve odmítají přesto, že to tak řekl i sám Ježíš. Lidé prostě mají snahu vysvětlovat si věci po svém bez ohledu na samotnou Pravdu. To ale musí skončit, pokud chtějí lidští duchové najít cestu domů, protože pouze nepokřivená Pravda může být člověku užitečná.

• že vládce tohoto světa je již odsouzen: Abdrushin odhaluje tajemství Lucifera a způsoby, kterými láká lidi do své moci. Abdrushin zároveň ukazuje účinný způsob, jak se člověk může vrátit do harmonie s Boží zákony a pokušením temna snadno odolat.

V knize Ve Světle Pravdy najdete i popis tisícileté říše, v níž bude temný princip na zemi spoután a lidstvo pevně vedeno ke Světlu, a ještě mnoho potřebných poučeni, aby mohl člověk opět nastoupit na cestu ke Světlu a vrátit se do Duchovní říše.

Přesto, že kniha Ve Světle Pravdy od Abdrushina je tím nejdůležitějším, co může být lidstvu v období blížícího se soudu prospěšné, je toto Slovo odmítáno podobně, jako kdysi Slovo, které přinesl lidem Boží Syn Ježíš. Tak jako kdysi nebyli schopni rozpoznat v Ježíšově Slově Pravdu farizeové a zákoníci, ačkoli ta Pravda působila tak silně, že zapálila srdce obrovským zástupům lidí, kteří Ježíše následovali, stejně tak nejsou schopni rozeznat zástupci církví Pravdu ani dnes. Staví se tak opět do pozice nepřátel Božího Slova. To ale Pravdě neublíží, protože Pravda je věčná. Na štěstí jsou na této planetě i lidé, kteří nejsou duchem mrtví a Pravdu nejen poznaly, ale se snaží podle ní i žít. Vždyť Slovo má hodnotu pouze tehdy, když ho člověk v sobě oživí a promění na skutečnost. Tito lidé však jistě nevytvářejí žádné náboženství nebo pozemské organizace, ale svou energii věnují práci na sobě v duchu Ježíšových slov: „Modli se a pracuj“.

Na internetu jsou desítky informací o Abdrushinovi, které popisují pouze život jeho tělesné schránky. Takový popis je však stejně nepodstatný, jako kdyby se o Ježíšovi psalo jen jako o tesaři, který hlásal nějaké novodobé filosofické učení. Právě takový materialistický přístup vedl i v době Ježíše k nepochopení, které způsobilo neschopnost lidí přijmout Boží Slovo. Pokud ale i nadále toužíte vědět více o Abdrushinovi samotném, můžete si to přečíst v díle Ve Světle Pravdy v kapitole Cizinec, jakož i v jiných přednáškách.

Mnoho dalších, většinou náboženských internetových stránek píše o Abdrushinově knize Ve Světle Pravdy úplné nesmysly, které v knize nejsou, nebo překrucují její obsah. Když si dílo Ve Světle Pravdy přečtete sami, přesvědčíte se o lživosti tvrzení, které v nepochopení, v povrchním čtení, ale možná i v nepřejnosti rozšiřují mnohé internetové stránky pozemských církví. To vás snad přesvědčí o tom, že církve se neštítí snad v rámci upevňování své moci použít i lež, a nebudete jejich slova slepě přijímat. Je na vás, zda se pohodlně spokojíte s informacemi z druhé ruky, ačkoli jsou lživé, nebo si Pravdu ověříte sami. Pohodlnost však v tomto případě není na místě, protože jde o něco velmi důležité - o Pravdu - a tím i o možnost nalezení té Ježíšem zmiňované úzké cesty, která vede do věčného života. Zkoumejte proto nejdříve to, co se možná snažíte odmítat, abyste nebyli nalezeni jako nepřátelé Pravdy.

Přejeme Vám při čtení a prožívání díla Ve Světle Pravdy jasnou mysl, otevřené srdce a hodně Boží síly.


Kdo se nesnaží, aby slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje! Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007