.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ABDRUSHIN: VE SVĚTLE PRAVDY 

Ve Světle PravdyTo, co má skutečnou hodnotu, není nikdy lehce dosažitelné, ale vyžaduje nemalé úsilí. Tak je to i s hledáním Pravdy a skutečným poznáním, které je na míle vzdálené naučeným frázím a sladkým slovům, které jsou často za poznání považovány.

Dílo Ve Světle Pravdy obsahuje v sobě možnost poznat nepokřivenou jednoduchou Pravdu, jakož i dokonalý popis celého Stvoření, působení Vesmírných zákonů, ale hlavně jasnou a přímou cestu vedoucí lidského ducha k sebeuvědomění, duchovnímu vzestupu, a tím i na cestu návratu z hmotnosti do duchovních světů, ze kterých kdysi sestoupil za účelem svého duchovního vývoje.

Kniha Ve Světle Pravdy, a to platí i pro každou jinou knihu, může na Pravdu pouze poukázat, protože Pravda sama o sobě je lidskými slovy nevyjádřitelná a jako taková nemůže být vložena do hmotné knihy. Proto spíše, než si uvědomovat fakta racionálně, je mnohem důležitější psané prožívat ve svém nitru a vnímat duchem. Jenom tehdy, když si plně uvědomíte každou větu a porovnáte svůj vlastní život s přírodními zákony, které se budou před vašim zrakem odkrývat ve své dokonalosti, může vám kniha Ve Světle Pravdy přinést užitek. Vždyť poznání, které by poskytlo pouze informace a nevedlo k plnému duchovnímu sebeuvědomění a schopnosti neomylně rozeznávat v každodenních životních situacích podstatné od nepodstatného, pravé od falešného a hodnotné od prázdného, by nemělo velkou hodnotu.

Když budete číst knihu Ve Světle Pravdy opravdu pozorně a budete každou větu v sobě i plně prožívat, může se vám stát, že si z ní sice nebudete mnoho pamatovat, ale všechno, co procítíte, se stane ve vás živým a budete schopni to uplatnit automaticky ve svém životě bez toho, aby jste si museli vzpomínat, jak to bylo v knize napsáno. Pravda se tak stane vaším vlastním poznáním a budete ji cítit jasně v sobě bez toho, aby jste museli nad ní přemýšlet a hloubat. Vnitřní hlas, který je věrným spojením ducha se Světlem, vám umožní jasně cítit, co je v harmonii s přirozenými Božími zákony v každém okamžiku života.

Pokud jste dílo Ve Světle Pravdy ještě nečetli, chtěli bychom vás upozornit na nutnost číst knihu od začátku, proto že přednášky postupně nabírají na náročnosti a síle, a bez pochopení předcházejících kapitol hrozí nesprávné pochopení nebo přehlédnutí Pravdy, která je v nich ukryta.

Čtení knihy Ve Světle Pravdy je náročné, protože vyžaduje plnou pozornost a duchovní bdělost. Námaha při čtení je však současně prací na sobě, která člověku pomáhá při jeho duchovním vývoji, bez kterého Pravdu není možné najít.

Kniha Ve Světle Pravdy nenabízí hotové názory, ale naopak, její autor Abdrushin nabádá k přísnému a věcnému zkoumání poznání, které přináší. Pokud však chcete Pravdu, na kterou je v knize poukázáno, vyvracet, kritizovat, dokazovat si svoje názory a předsudky, a nebo si z této knihy či z jejího autora udělat modlu nebo předmět fanatického následování, mrháte svým časem. Kniha Ve Světle Pravdy je určena pouze pro vážně hledající, kteří chtějí podle Pravdy žít a vrátit se zpátky do harmonie s Božími a přírodními zákony.

Pokud budete číst knihu Ve Světle Pravdy se skutečnou touhou po poznání a bez omezení předsudky a strnulýma dogmaty, najdete v ní poklad, který se nedá porovnat se všemi poklady světa. Dílo Ve Světle Pravdy je pro každého vážně hledajícího tím nejlepším zdrojem poznání, jaké mu můžeme doporučit, vždyť naše stránky jsou pouze matným odleskem poznání, které můžete najít v této knize. Pokud nosíte v sobě alespoň zrnko skutečné touhy po Pravdě, tato kniha ve vás zapálí plamen poznání, který nikdy nevyhasne.

Osvoboď se od všeho temna! Poselství Grálu od Abdrushina

 1. Co hledáte?
 2. Probuďte se!
 3. Mlčení
 4. Vzestup
 5. Zodpovědnost
 6. Osud
 7. Stvoření člověka
 8. Člověk ve stvoření
 9. Dědičný hřích
 10. Syn Boží a Syn Člověka
 11. Bůh
 12. Vnitřní hlas
 13. Náboženství lásky
 14. Vykupitel
 15. Tajemství zrození
 16. Lze raditi k okultnímu školení?
 17. Spiritismus
 18. Připoutaný k zemi
 19. Je pohlavní zdrženlivost nutná a lze k ní raditi?
 20. Poslední soud
 21. Boj
 22. Myšlenkové formy
 23. Mravnost
 24. Bdi a modli se!
 25. Manželství
 26. Právo dítěte vůči rodičům
 27. Modlitba
 28. Otčenáš
 29. Uctívání Boha
 30. Člověk a jeho svobodná vůle
 31. Moderní duchověda
 32. Nesprávné cesty
 33. Ideální lidé
 34. Uvalte na něho všechnu vinu
 35. Zločin hypnosy
 36. Astrologie
 37. Symbolika v lidském osudu
 38. Víra
 39. Pozemské statky
 40. Smrt
 41. Zesnulý
 42. Zázrak
 43. Křest
 44. Svatý Grál
 45. Tajemství Lucifera
 46. Oblasti temnoty a zavržení
 47. Oblasti Světla a ráj
 48. Světové dění
 49. Rozdíl v původu mezi člověkem a zvířetem
 50. Odloučení mezi lidstvem a vědou
 51. Duch
 52. Vývoj stvoření
 53. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh!
 54. Neposkvrněné početí a narození Syna Božího
 55. Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře
 56. „Sestup z kříže“
 57. To je mé tělo! To je má krev!
 58. Vzkříšení pozemského těla Kristova
 59. Lidské smýšlení a Boží vůle v zákoně zvratného působení
 60. Syn Člověka
 61. Bloudění
 62. Pohlavní síla ve svém významu k duchovnímu vzestupu
 63. „Já jsem vzkříšení a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne!“
 64. Co odděluje dnes tak mnoho lidí od Světla?
 65. Volání po vůdci
 66. Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas
 67. Omyly jasnovidectví
 68. Druhy jasnovidectví
 69. V říši démonů a fantomů
 70. Okultní školení, masitá nebo rostlinná strava
 71. Léčivý magnetismus
 72. Žijte přítomností!
 73. Velká kometa
 74. Co má člověk činiti, aby mohl vejíti do království Božího?
 75. Vidíš třísku v oku bratra svého a břevna v oku svém nedbáš
 76. Boj v přírodě
 77. Vylití Ducha Svatého
 78. Pohlaví
 79. Může býti stáří překážkou k duchovnímu vzestupu?
 80. Bylo jednou..!
 81. Otče, odpusť jim, neb nevědí, co činí!
 82. Bohové – Olymp – Walhalla
 83. Povolaní
 84. Lidský tvor
 85. A tisíc let jest jako jeden den!
 86. Cit
 87. Světový učitel
 88. Cizinec
 89. Poslední slovo
 90. Antikrist
 91. A vyplnilo se..!
 • Závěr
 • Dodatek: Desatero Božích příkázání
 1. Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh! Nebudeš míti jiných Bohů mimo mne!
 2. Nevezmeš jméno Hospodina, Boha svého nadarmo!
 3. Pomni, abys den sváteční světil!
 4. Cti otce a matku!
 5. Nezabiješ!
 6. Nezcizoložíš!
 7. Nepokradeš!
 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému!
 9. Nepožádáš manželky bližního svého!
 10. Nepožádáš domu bližního svého, ani služebníka jeho, ani dobytčete, ani cožkoliv jest bližního tvého!
 • Život

Doznívání k Poselství Grálu od Abdrushina I.

 1. Svaté Slovo
 2. V zemi soumraku
 3. Jitro vzkříšení!
 4. Hloubal
 5. Dobrovolní mučedníci, náboženští fanatikové
 6. Služebníci Boží
 7. Instinkt zvířat
 8. Polibek přátelství
 9. Žena pozdějšího stvoření
 10. Zkřivený nástroj
 11. Všechno mrtvé ve stvoření má býti vzkříšeno, aby se soudilo!
 12. Dítě
 13. Úkol lidského ženství
 14. Říše tisíce let
 15. Nutné vyrovnání
 16. Ježíš a Imanuel
 17. Vánoce!
 18. Všudypřítomnost!
 19. Kristus řekl..!
 20. Oddanost
 21. Jemnohmotné trnité křoví
 22. Lenost ducha
 23. "Pohyb" - zákon stvoření
 24. Pozemské tělo
 25. Temperament
 26. Hleď, člověče, jak máš putovati stvořením, aby osudové nitky podpořily tvůj vývoj a nebrzdily jej!
 27. Betlémská hvězda
 28. Nový zákon
 29. Kastovnictví, společenský řád
 30. Povinnost a věrnost
 31. Usilujte o přesvědčení!
 32. Krása národů
 33. Jaký jsi, člověče!
 34. Dokonáno jest!
 35. Nechť v tobě, člověče, ožijí velikonoce!
 36. Na hrubohmotné hranici
 37. Pozemský člověk před svým Bohem
 38. Poznávání Boha
 39. Bytostné
 40. Kdo nyní nechce znáti moje Slovo kvůli něčemu jinému, toho nebudu já znát v hodině jeho nouze!
 41. Malí bytostní
 42. V hrubohmotné dílně bytostných
 43. Duše putuje...
 44. Žena a muž
 45. Pokřivené duše
 46. Duchovní vůdce člověka
 47. Světlé nitky nad vámi!
 48. Výstražně letí znění vánočních zvonů vesmírem
 49. Prakrálovna
 50. Koloběh záření
 51. Straňte se farizejů!
 52. Posedlý
 53. Proste a bude vám dáno!
 54. Dík
 55. Zklamání
 56. A když se lidstvo zeptá...
 57. Budiž Světlo!
 58. Já posílám vás!
 59. Velikonoce 1934
 60. Bezbytostné
 61. Jak Poselství přijímat

Doznívání k Poselství Grálu od Abdrushina II.

 1. Brána se otevírá!
 2. Rána
 3. Všemoudrost
 4. Lidské slovo
 5. Nový Rok 1935
 6. Pohleď co ti prospívá!
 7. Duchovní úrovně I
 8. Věřící ze zvyku
 9. Zachraňující touha
 10. Duchovní úrovně II
 11. Velká očista
 12. Duchovní úrovně III
 13. Duchovní úrovně IV
 14. Velikonoce 1935
 15. Duchovní úrovně V
 16. Duchovní úrovně VI
 17. Duchovní úrovně VII
 18. K 30. květnu 1935 (Oběť)
 19. Strážkyně plamene
 20. Moc řeči
 21. Živé Slovo (Letnice 1935)
 22. Smysl pro rodinu
 23. Útulný domov
 24. Plamen učedníků
 25. Slabé pohlaví
 26. Zbořený most
 27. Stvoření - přehled
 28. Duchovní zárodky
 29. Bytostné zárodky
 30. Upravovatel cesty
 31. Když je nouze nejvyšší, Boží pomoc nejbližší!
 32. Očisťující plameny
 33. Propast vlastních přání
 34. Duše
 35. Příroda
 36. Kruh bytostného
 37. Neupadněte v pokušení
 38. Vánoce

Přednášky postupně na sebe navazují, nabírají na síle a hloubce, proto opět zdůrazňujeme nutnost číst Abdrushinovu knihu Ve Světle Pravdy postupně od začátku. Určitě si umíte představit, jak by skončil žák, kdyby studoval učivo jednotlivých ročníků, které je uspořádáno podle návaznosti a narůstající obtížnosti, v libovolném pořadí...

Abdrushin napsal knihu Ve Světle Pravdy v německém jazyce. Vezměte prosím v úvahu, že překlad do jiného jazyka v sobě nese určité omezení a není plně totožný s originálem. Pochopení jednoduché Pravdy, jakou Pravda ve své dokonalosti je, to však nebrání.

Kdo se nesnaží, aby slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje! Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 4068232 od 1.1.2007