.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: BIBLIA 

Zasľúbenie vo svetle pravdy


Vážení a milí priatelia, dovoľte mi oboznámiť Vás so zasľúbením Ducha Svätého, ktoré nám bolo darované z veľkej lásky Stvoriteľa, a ktorému ľudia doposiaľ nevenovali veľkú pozornosť. Sám som bol odchovaný na cirkevných tradíciách a veľmi dobre viem, ako sa oficiálne vysvetľujú slová tohto zasľúbenia z Jánovho Evanjelia (16. kapitola):

Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; o hriechu, že neveria vo mňa; o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.

Skúsme sa pozrieť na uvedený text nezaujato, vecne a dôsledne, aby sme chápali pravý význam slov, síce dôverne známych, ale doteraz správne nepochopených.

Z histórie povolaného národa vieme, že človek dostával k  svojmu duchovnému rastu a dozrievaniu pomoc z Výšin. Najprv to bol Abrahám, ktorý mal spojenie s Najvyšším, a  z ktorého povstal samotný židovský národ. Potom sa dostalo národu poznanie Vôle Stvoriteľa a jeho požiadaviek prostredníctvom Mojžiša, a bolo obsiahnuté v Desiatich prikázaniach. Ďalší duchovný rast tohto národa usmerňovali proroci, cez ktorých bol Židom následne zasľúbený príchod Mesiáša.

Ide tu priam o očividné dianie, vrámci ktorého je pri dosiahnutí určitej úrovne zrelosti dosadený do stredu národa duchovný vodca, pomáhajúci ľudskému duchu v jeho vývoji a dozrievaní. Nakoniec pre slabosť človeka a jeho neschopnosť nasledovať volanie prorokov prichádza Mesiáš, aby priniesol znovu čisté poznanie o Pravde, a tak umožnil ľuďom nájsť stratenú cestu ku Svetlu. Pánove slová "...ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli..." jasne vyjadrujú, že zrelosť židovského národa ešte nedosiahla taký stupeň, aby mu mohla byť zvestovaná celá Pravda. To bol i dôvod, prečo dáva Mesiáš ľuďom ono veľké zasľúbenie Ducha Pravdy, Radcu, ktorý im prinesie plné poznanie Pravdy.

Oficiálny cirkevný výklad uvádza, že Ježišove slová sa naplnili zoslaním Ducha Svätého na Turíce, prostredníctvom ktorého dostali apoštoli silu pre svoje pôsobenie a zvestovanie Pánovho Slova. Tým ale nebolo splnené ono veľké zasľúbenie!

Uvažujme predsa! Najvyššia forma priblíženia sa Stvoriteľa k ľudstvu je jeho pozemské vtelenie. Ak teda samotný Boh, ktorý prišiel v Ježišovi Kristovi, nedokázal počas dennodennej trojročnej osobnej prítomnosti medzi apoštolmi výrazným spôsobom posunúť mieru ich chápania Pravdy, aby porozumeli jeho vlastným slovám, mohlo by im byť toto pochopenie darované nejakým zázračným aktom? K spôsobilosti pochopiť úplnú Pravdu možno dospieť iba vlastným prežívaním a postupným dozrievaním, teda počas dlhšieho časového obdobia. Zmienky o nedostatočnej chápavosti apoštolov možno nájsť na mnohých miestach v Biblii. Nakoniec i samotný apoštol Pavol vo svojej óde na lásku hovorí: "Lebo poznávame len z časti a len z časti prorokujeme. Ale keď príde, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať, ako som ja poznaný." Tieto slová, napísané Pavlom mnoho rokov po zoslaní sily Ducha Svätého na Turíce, svedčia jasne o skutočnosti, že sa týmto činom nenaplnilo zasľúbenie príchodu Ducha Pravdy, ktorý nás má uviesť do poznania plnej Pravdy.

Práve zvýšená miera súčasnej chápavosti, vzdelanosti a vývojovej zrelosti ľudstva má priniesť národom zeme ich zavŕšenie; a to darovaním hlbokej, ucelenej a komplexnej Pravdy o bytí človeka a  o fungovaní stvorenia. Presne tak, ako nám to hovoria slová Mesiášove!

Pánovo slovo sa vždy splnilo. Ponúka sa však otázka, na ktorú by si mal odpovedať asi každý sám: Ak nastane čas a naozaj príde niekto, kto prináša zasľúbené slovo Pravdy, budeme schopní ho spoznať a prijať? Príde k nám ako zástupca nejakej cirkvi, alebo ako takzvaný "laik"?

Chtiac-nechtiac sa tu mimovoľne ponúka porovnanie s príchodom Mesiáša. Povolaný národ už po stáročia očakával svojho Mesiáša. Vo vtedajšej židovskej cirkvi bolo toto očakávanie silné a živé. Žiaľ, veľkou chybou duchovných otcov bola ich vlastná predstava o Mesiášovi. Očakávali, že tento Vyslanec Pravdy podporí jestvujúcu cirkevnú štruktúru a schváli jej základné smerovanie, ktoré bolo určované duchovnou elitou národa. Žiaľ, takmer nikto si neuvedomil, že týmto postojom si malý pozemský človek dovolil od Stvoriteľa požadovať, aký má Mesiáš byť, aby ho prijal.

Všetci však poznáme Pánov život a dobre vieme, že neprišiel k ľuďom zvnútra vtedajšej cirkevnej organizácie, ale - ako by sa dalo povedať v súčasnej terminológii - ako laik. Vieme tiež, že nesplnil očakávané falošné kritériá vtedajších predstaviteľov cirkvi, ale práve naopak; stal sa prísnym kritikom a reformátorom všetkého nesprávneho a falošného, čo sa nachádzalo v cirkevnej praxi vtedajšej doby. Treba však povedať, že nebol v zásade proti "cirkvi" ako takej, ale iba proti všetkému zlému, falošnému a nesprávnemu, čo sa v nej nahromadilo počas stáročí a čo bránilo jej skutočnej úlohe viesť ľudí k duchovnému rozvoju a napredovaniu.

Žiaľ, jeho Slovo nebolo pochopené ako impulz k reforme, ale ako útok na podstatu židovskej náuky a na vedúce postavenie kňazskej duchovnej elity. Z tejto neschopnosti pochopiť poslanie Mesiáša, a taktiež i z ješitnosti a mocichtivosti, bolo duchovným vedením vtedajšej cirkvi usilované o odstránenie vyslanca Svetla, čo sa mu nakoniec aj podarilo.

Pokúsme sa uvedomiť si podobnosť medzi príchodom Mesiáša v minulosti a očakávaným príchodom Ducha Pravdy. Spýtajme sa: Je svet po dvoch tisícročiach duchovného vedenia súčasnými cirkvami v súlade s Božou vôľou? Dokázala by hocijaká so súčasných kresťanských cirkví rozpoznať príchod zasľúbeného Ducha Pravdy a akceptovať poznanie, ktoré by priniesol? Jestvuje na zemi v spleti rozličných duchovných prúdov poznanie, ktoré by svojou komplexnosťou spĺňalo vysoké kritérium uvedenia ľudstva do plnej Pravdy, alebo máme niečo podobné iba očakávať? Sme skutočne otvorení a pripravení prijať bez predpojatosti a s vďakou zavŕšenie poznania Pravdy, ktoré bolo zasľúbené Mesiášom? Neznemožňovali by nám jeho rozpoznanie naše vlastné predstavy o Pravde, naša ješitnosť, pohodlnosť a domýšľavosť? A sme vôbec ochotní hlbšie sa zamyslieť a podrobiť vecnému skúmaniu to, o čom tu bolo hovorené? Lebo práve v tomto prípade platí dvojnásobne, že iba ten, kto naozaj hľadá, môže nájsť, iba ten, kto úprimne prosí, môže dostať a iba tomu, kto klope, môže byť otvorené!

Juraj Slovák

Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007