.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: ČLOVEK 

Úrovne vedomia


Úrovne vedomia

Mapu úrovní vedomia vypracoval po mnohých desaťročiach výskumu doktor David R. Hawkins. Poukazuje na rôzne psychologické a mentálne stavy, ktoré jasne zodpovedajú rôznym úrovniam vedomia. Vyššie úrovne vedomia zodpovedajú väčšej psychologickej integrácii a harmónii so životom.

Mapu úrovní vedomia - David R. Hawkins

Každý duševný stav je spojený s prevládajúcou hlavnou emóciou (prežívaných emócií je samozrejme väčšinou viacej, ale jedna vždy prevláda).

Na najnižšej úrovni sa nachádza hanba. Ak sa niekto ocitne dlhodobo v tomto duševnom stave, jeho život pripomína peklo. Ďalšou emóciou je pocit viny, ktorý je trochu vyššou vibráciou ako hanba, lebo pri nej dochádza k uvedomeniu si svojho podielu na neľahkom stave, v ktorom sa človek nachádza. Potom nasleduje stav apatie a stav smútku. Byť smutný je o niečo vyššia emócia ako apatia, lebo je lepšie sa sťažovať a prežívať smútok ako cítiť vo svojom vnútri prázdnotu. Nasleduje strach, túžby, hnev, pýcha/hrdosť. Hoci napríklad pýcha a hrdosť, ktoré sú často spojené s nacionalizmom, patriotizmom, nie sú úplne konštruktívne emócie, ide o vyšší duševný stav ako hnev, strach, smútok či apatia. Napríklad byť fanatickým prívržencom nejakého hnutia je vyšší stav vedomia, ako žiť v apatii a sfetovať sa.

Dôležitým medzníkom je úroveň vedomia 200 (emócia odvahy), pri ktorej človek vystupuje zo sfér deštruktívnych emócií a potreby čerpať energiu z druhých ľudí, z vonku, a začína sám aktívne tvoriť svoj život. Pod úrovňou 200 sa podľa Hawkinsa nachádza približne 85% ľudstva.

Úroveň 250 (neutralita) zodpovedá zhruba prísloviu "žiť a nechať žiť". Úroveň 310 - ochota (ústretovosť, slušnosť, pomoc druhým) a úroveň 350 prijate (stav hlbokej akceptácie všetkého, čo je), Úroveň 400 je úroveň čistej inteligencie.

Podľa Hawkinsa nájdeme mnoho géniov ako Newton, Einstein, Descartes alebo Sigmund Freud na úrovni 499 (najvyššia dosiahnuteľná méta racionality), pretože na úrovni 500 prichádza ďalší zlomový bod. Je ním hranica prežívania a vyžarovania bezpodmienečnej lásky ku všetkému, čo existuje.

Na úrovni 600 sa človek nachádza v stave blaženosti, hlbokého pokoja a mieru (odkiaľ sa všetko dianie začína javiť ako jediné všadeprítomné Ja) - a úroveň 700-1000 označuje Hawkins ako osvietenie - slovami neopísateľnú úroveň bytia.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 0 od 1.1.2007