.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: ÚVAHY 

Materializmus


Materializmus

Otázka vzniku sveta bola, a aj je, pre človeka jednou z najdôležitejších. Určite stojí za to, aby sme sa ňou zaoberali. Veď nevedieť nič o vzniku sveta, v ktorom žijeme, znamená ísť životom slepo a bez pochopenia jeho zmyslu.

Prakticky po celú dobu svojej histórie verilo ľudstvo v existenciu rôznych vyšších síl a nikoho ani nenapadlo predstavovať si svet bez nich. Až v posledných desaťročiach sa to výrazne zmenilo.

V modernej dobe sa do popredia dostáva veda, ktorá dokázala objasniť mnohé “záhady“ života okolo nás. A práve o vedu sa snaží opierať novodobá teória o vzniku sveta a života v ňom; materializmus. Ten si vzal za základ svojho výkladu všeobecne prijatý vývoj doteraz objaveného vesmíru. Tvrdí, že podstatu sveta tvorí matéria, hmota. Z hmoty vraj vzniklo všetko existujúce, vrátane ľudského vedomia.

Dnes je nám už známe, že vesmír vznikol v istom okamihu, ktorý je vedecky nazývaný Veľký tresk. Vesmír teda vznikol, nebol tu večne! Ako však vznikol? Podľa materializmu ako výsledok chaosu.

Chaos je niečo absolútne neusporiadané, bez akéhokoľvek systému i logiky. Ak veríme materializmu, tak veríme, že z tohto úplného chaosu sa vyvinula hmota systematicky a logicky fungujúca podľa svojich fyzikálnych zákonov. Dokonca aj samotné fyzikálne zákony by sa museli nevyhnutne vyvinúť, veď v pôvodnom chaose nemohol existovať nijaký zákon. Z absolútneho chaosu, antisystému, by mal teda vzniknúť dokonalý systém! Len to dobre uvážme! Nie je v tom náhodou rozpor? Z absolútnej antilogiky by mala vzniknúť dokonalá logika! V skutku dokonalá, veď keby čo len jediný fyzikálny zákon fungoval len o trochu inak, mohlo by to mať na vznik vesmíru katastrofálne následky.

Musíme brať na vedomie, že materializmus nemá právo tvrdiť, že je totožný s vedou. Dá sa iba povedať, že súhlasí so všetkými vedeckými objavmi; avšak súhlasiť s vedou môžu predsa aj iné svetonázory. Uvážme, že samotný materializmus je len teória, ktorá vedecky dokázaná rozhodne nebola! Musíme preto ako pri každej teórii zvažovať všetky pre a proti. Teória materializmu má už vo svojom základe nepreklenuteľný rozpor. Spočíva v premene absolútne nefungujúceho chaosu na dokonale fungujúce fyzikálne zákony.

Ak teda považujeme teóriu materializmu za pochybnú, ostáva nám nejaké východisko, ktoré by bolo od nej odlišné, ale zároveň by súhlasilo s vedou? Nepáči sa nám, že z niečoho antidokonalého vzniklo niečo dokonalé, preto na to skúsme ísť takto: Z čoho iného mohla tá dokonalosť vzniknúť, ak nie z niečoho tiež dokonalého? A napadne nám, z čoho konkrétneho by to mohlo byť?

Dokonalý Zdroj všetkého živého. Jediný Pôvod všetkého dokonalého. To môže byť iba... Stvoriteľ.

Nie je snáď prijateľnejšie, že dokonalé bolo stvorené dokonalým, než že by to bolo stvorené niečím antidokonalým, absolútnym chaosom?

Nezabúdajme na to, že dnešná veda doposiaľ nedokázala objaviť zďaleka všetko. Ale že niečo zatiaľ nebolo objavené predsa ešte neznamená, že to neexistuje! Potvrdenie existencie niečoho „vyššieho“ je však až víziou budúcnosti; veď pomocou hmotných pozemských pomôcok je veda schopná skúmať iba náš vesmír. Nutné je však skúmanie mimo vesmír, doslova „nad“ vesmírom, a na to zatiaľ dnešná veda nedozrela.

Po celú dobu minulosti sa ľudia nemýlili, keď verili v nejakú „vyššiu“ silu. Jediné, v čom pochybili a mnohí chybia dodnes, je, že si svojho Stvoriteľa prispôsobili svojim pozemským predstavám, čo nevyhnutne muselo priniesť mnohé omyly. Išlo to až tak ďaleko, že náboženstvo a veda sa stali dvomi nezlučiteľnými pojmami. To však bola veľká chyba. Veď aj náboženstvo aj veda by sa mali snažiť poznať Pravdu. Tú istú Pravdu! Preto medzi nimi nesmú byť rozpory. Veď za prirodzeného stavu by mohli jeden vďaka druhému rozširovať svoje predstavy o realite; tak by to bolo správne.

Je na preveľkú škodu ľudstva, keď verí materializmu. Materialista neveriaci na Stvoriteľa, na Raj, na ideály je ochudobnený o pravú náplň života, o pravé šťastie. Chýbajú mu vysoké, živé vedomosti, ktoré by mu boli ozajstnou školou života. Nie je to smutné, keď niekto žije, a ani nevie prečo? Má v tomto prípade silu k životu podľa určitých ideálov, vzorov ľudského správania? Nemá. Ubližuje takto sám sebe...

Ak chceme urobiť niečo pre tento svet a pre ľudí v ňom, musíme začať od toho najdôležitejšieho, od pochopenia zmyslu života. Pomôžeme tak sebe aj ostatným ľuďom.

Albius

Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 0 od 1.1.2007