.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: POZNANIE 

Oheň, voda, vzduch, zem


Oheň, voda, vzduch, zem

Naša planéta, ba i celý vesmír, sú utvorené z hmotných častíc v pôsobení Živlov. Práve rôznosti štyroch živlov môžeme vďačiť za rozmanitosť sveta, v ktorom žijeme. Všetko viditeľné aj neviditeľné však pochádza iba z jedného zdroja života. Preto spoznanie štyroch tvárí všeobsahujúcej jednoty, z ktorej živly vznikli, umožňuje človeku vyvinúť duchovné vedomie a túto jednotu si uvedomiť.

Oheň, voda, vzduch a zem, ako ich bežne poznáme, sú iba vonkajšou, prejavenou formou samotných Živlov. Ich prejavy sú nasledovné: Živel vody má vlastnosti magnetické, vyživuje a udržiava. Živel ohňa má vlastnosti elektrické a tvorivé. Vzduch je oddeľujúcim živlom a umožňuje spoluexistenciu dvoch hlavných živlov, ohňa a vody. Oheň, voda a vzduch sú viazané v rôznych pomeroch zemným živlom, čo umožňuje vznik materiálov rôznych vlastností.

Aby sme pôsobeniu živlov lepšie porozumeli, pozrieme sa, ako to funguje v praxi. Napríklad strom koreňmi nasáva vodu a minerálne látky zo zeme (živel vody a živel zeme) potrebné k rastu. Listami dýcha (živel vzduchu) a v slnečných lúčoch prijíma svetlo a teplo (živel ohňa). Keby ste drevo stromu zapálili, živly sa z neho zase uvoľnia. Voda sa odparí, svetlo, ktoré na strom dlhé roky svietilo, vyhorí mohutným plameňom, kyslík, ktorý strom „vydychoval“, umožní tento energetický proces horenia a živiny z pôdy sa premenia na popol, ktorý znovu poslúži ako zdroj minerálov pre ďalší život.

Aj ľudský organizmus obsahuje všetky štyri živly. Porušením jemnej harmónie živlov v tele človeka vznikajú choroby, a to najmä zneužívaním energie živlov alebo jej blokovaním. Naším cieľom však nie je, aby sme sa snažili udržiavať túto harmóniu na úrovni hmoty, ale v rovine duchovnej. Lebo to, čo vidíme navonok, je vždy iba zhmotnením duchovného.

Živly, ktoré hmotný svet utvárajú, sú obsiahnuté aj v povahe človeka a podľa toho, aký živel u neho prevláda, má cholerickú, sangvinickú, melancholickú alebo flegmatickú povahu. V ľudskom spolupôsobení je každá z týchto pováh dôležitá, lebo umožňuje „pohľad na vec“ zo všetkých strán a zohľadnením všetkých aspektov vykonávanej činnosti umožňuje ľudstvu priblížiť svoje diela k dokonalosti. V skutočnosti je ľudských pováh vznikajúcich kombináciou štyroch živlov v rôznom pomere dvanásť a poznáte ich ako dvanástich znamení zverokruhu. Spolupôsobenie základných dvoch živlov môžeme nájsť aj v spojení muža a ženy, kde z podstaty svojej bytosti muž dáva do vzťahu aktívne tvorivé sily ohňa, kým žena zase udržujúce sily vodného živlu, tvoriac potrebné zázemie pre aktívnu činnosť muža.

Každý zo štyroch živlov je vo svojej podstate neutrálny a nie je ani dobrý, ani zlý. Dobrý alebo zlý charakter dáva pôsobeniu živlov až človek. Aby sme však nezostali iba u teórie, i keď aj správne poznanie je pre duchovný vývoj človeka dôležité, pozrieme sa na pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, ktoré môže človek v sebe rozvinúť.

Keď budete čítať jednotlivé vlastnosti, môžete mať pocit, že mnohé charakterové vlastnosti živlu, ktorý u vás prevláda, nemáte, alebo naopak, budete u seba nachádzať dokonca aj mnohé z vlastností prejavov ostatných živlov. Závisí to od toho, nakoľko ste ako ľudský duch vyvinutý a koľko vlastností ste už v sebe prežitím rozvinuli. Alebo inými slovami: niekto prináša tridsaťnásobnú, iný šestdesiatnásobnú a iný stonásobnú úrodu. Všetci však musia dôjsť k dokonalosti tým, že pretransformujú všetky negatívne vlastnosti na pozitívne.


Živel ohňa (cholerik)

Pozitívne vlastnosti: aktívnosť, horlivosť, nadšenie, odvaha, rozhodnosť, sila tvorivosti, smelosť, snaživosť...

Negatívne vlastnosti: hádavosť, podráždenosť, pud všetko zničiť, vášnivosť, nemiernosť, žiarlivosť, žravosť, pomstychtivosť, prudkosť, nenávisť, zlosť, náhle vzkypenie...


Živel vzduchu (sangvinik)

Pozitívne vlastnosti: bdelosť, bezstarostnosť, dobrosrdečnosť, dôverčivosť, jasnosť, ľahkosť, nezávislosť, obratnosť, optimizmus, usilovnosť, prenikavosť, radosť, usmievavosť...

Negatívne vlastnosti: nedostatok vytrvalosti, nepoctivosť, klebetnosť, prefíkanosť, ohováranie, táravosť, premenlivosť, urážlivosť, márnotratnosť...


Živel vody (flegmatik)

Pozitívne vlastnosti: chápavosť, pokojnosť, jemnosť, dôverčivosť, oddanosť, milosrdenstvo, odpúšťanie, skromnosť, súcit, vrúcnosť, poddajnosť, meditatívnosť, zvnútornenie...

Negatívne vlastnosti: ľahostajnosť, bezcitnosť, lajdáckosť, lenivosť, nepoddajnosť, nesmelosť, nedotknutosť, nestálosť, skľúčenosť...


Živel zeme (melancholik)

Pozitívne vlastnosti: dôslednosť, svedomitosť, vytrvalosť, dochvíľnosť, obozretnosť, odolnosť, zodpovednosť, opatrnosť, pevnosť, spoľahlivosť, triezvosť, cieľavedomosť, úctivosť, vecnosť...

Negatívne vlastnosti: fádnosť, povrchnosť, lenivosť, ľahostajnosť, ťažkopádnosť, urážlivosť, nesvedomitosť, nepravidelnosť, plachosť, pohŕdavosť...


Každému z nás je ponechaná slobodná voľba, ale i zodpovednosť za to, ako použijeme silu živlov a ktoré vlastnosti nimi vo svojom charaktere rozvinieme. Nečudujme sa však, ak máme vo svojej povahe ešte nepretransformované negatívne povahové črty, že sa nám v niektorých oblastiach nášho života nedarí, alebo keď po smrti telesnej schránky nebudeme môcť stúpať k vytúženému Svetlu.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007