.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: KNIHY 

Sféry medzi Slnkom a Zemou


stiahnuť

Časť šiesta


Došli sme na pevnú pôdu. Počas cestovania na Zem som spozoroval, že mi "hustne" postava. Pomaly som nadobúdal tvar svojho posledného ľudského tela, avšak bola to iba jeho astrálna kópia. Keď sme prišli na Zem, vyzeral som ako pred chorobou.

„Toto je prírodný zákon,“ poučil ma sprievodca. Približujeme sa k „fluidu“ Zeme, ktorý nás "oblečie" do pôvodnej formy.

Stál som pri manželke a deťoch. Trápilo ma, že tam stojím a nemôžem sa stať pre nich viditeľným. Nemohol som jej povedať, ako ich mám rád. Celé to dopadlo celkom ináč, než som chcel! Zašiel som potom k svojmu hrobu a horko som zaplakal. „Bože,“ prosil som, „zober ma k Sebe, lebo tu viac nemôžem pomôcť. Nemám už na Zemi čo hľadať.“

To, čo som tu porozprával v skratke, trvalo tri roky. Tak dlho som sa zdržiaval na Zemi a snažil sa ovplyvniť ľudí, nasmerovať ich správnym smerom, ale bolo to zbytočné. Narazil som na hluché uši, nikto to nepočul, len zhora boli moje slová vypočuté a znova mi bola poslaná Henrieta, aby ma odviedla zo Zeme.“

„Vidíš.“ povedala sestra, „tvoja netrpezlivosť ti málo pomohla. To sa treba naučiť, ako sa zhovárať s ľuďmi, aby to pocítili. Bol si veľmi netrpezlivý. Nauč sa byť pokorným a veriť. Odtiaľto môžeš vrúcnou modlitbou pre svojich urobiť viac, než ako keby si bol medzi nimi. Dôveruj Bohu, ver, že Božie pôsobenie zahŕňa ich tak ako všetkých i všetko!“

Potom nasledovalo pre mňa šťastné obdobie. Navštívil som duchovné sféry, v ktorých vyučovali vyspelí duchovia. Dostal som múdreho sprievodcu, ktorému som sa s radosťou a dôverou podriaďoval. Zaviedol ma do príbytkov blažených, aj do ústavu pre nápravu zblúdilých. A vyhľadal som aj miesta najväčšieho smútku, kde bývajú duchovia, ktorí nepoznajú Boha. Tu som vystupoval ako pomáhajúci a utešiteľ.

V mojom duchovnom živote od prvého dňa až doteraz stále počujem hlas zo Zeme - hlas najstaršej dcéry, ktorá sa každý deň modlí za mňa. Na to nikdy nezabudla. Veľmi ma to teší. Od môjho sprievodcu som sa dozvedal o osude milovaných. Dôvera k Stvoriteľovi zapustila vo mne hlboké korene. Pochopil som, že mojou povinnosťou nebolo viesť mojich milých. Aj keď sa mi zdal ich osud smutný, veril som, že moje deti samé musia bojovať o lepší život. Najstaršia dcéra sa stala médiom. Jej mediálne schopnosti ma urobili šťastným, a pre ňu to bolo požehnaním. Mojou povinnosťou voči deťom bude odviesť si každé svoje dieťa zo Zeme, pomôcť mu v smrteľnom zápase pri odpútavaní z tela a priviesť ho do príslušného príbytku v duchovnom svete.“

Katarína: „Sotva Ernest dopovedal svoj príbeh, zbadala som jedného známeho, ktorý bol na Zemi veľký filozof, obdivovateľ Platóna a Grékov. Grécka mytológia bola pre mňa vždy tajomstvom. Človek nevie čítať bez obdivu a pohnutia gréckych básnikov! Obrátila som sa k tomuto duchu a poprosila ho, nech poskytne informácie o gréckej mytológii. Horst odpovedal takto: „Grécki bohovia naozaj existujú. Sú to prírodné bytosti, ktoré uznávajú jedine veľkého Boha a len Jemu sa podriaďujú. V každom mýte sa skrýva základ hlbokej duchovnej pravdy, aj keď samotné mýty sú dosť pokrivené. Všetko, čo žije, hýbe sa, je udržiavané a riadené prírodnými bytosťami. V každom pohybe sa skrýva inteligencia nesmrteľných síl, ktorá sa podriaďuje Bohu. Tak existujú napríklad bytosti, ktoré odvedú mŕtvych do nového domova, bytosti, ktorí riadia znovuzrodenie a podobne.

Katolicizmus a niektoré iné vierovyznania neostali pri uctievaní jediného Boha. Zaviedlo sa uctievanie Márie ako ochranného ducha, uctievanie patróna mena, štátu a iných svätých, ktorí sú len malí bohovia... Nevzdelaní katolícki veriaci privolávajú s vrúcnosťou týchto bôžikov alebo svätých, lebo pre každý predmet, či činnosť existuje zvláštny svätý, ako je to známe z katolíckych modlitebných knižiek!

Svätým je pripisovaná zvláštna moc. Predovšetkým Panne Márii, ktorej Boh-Otec vraj nezamietne nijakú žiadosť. Tak podobne hovorili aj Gréci, že Zeus neodmietne Afrodite nijakú žiadosť!

Protestantizmus týchto vedľajších, pomocných bohov zlikvidoval, zrušil a vrátil sa k uctievaniu jediného Boha. Voľakedy tak zlikvidovalo kresťanstvo (rímskych, gréckych, atď.) bohov a bôžikov! Nie preto, že neexistujú, ale preto, aby sa ľudia obracali priamo na Najvyššieho.

V skutočnosti grécki bohovia sú bytosti, ktoré spravujú prírodu a vesmírne telesá. A Mária je duch ako vy! Žiadať nadprirodzenú, zákonom odporujúcu pomoc od nej, či od nejakého svätého je nezmysel, lebo jediným Pánom je Stvoriteľ, v ktorého pôsobení všetko žije a zachvieva sa.“


3. sféra

Patria sem duchovní učitelia a žiaci. Ich vplyv prináša pokoj.

Katarína: „Nachádzajú sa tu tí duchovia, ktorí slúžia Bohu slovom aj činmi. Prinášajú na Zem mier a pokoj. Zabraňujú vojnám a rozbrojom a pôsobia na srdce človeka.

Môžete teraz využiť možnosť kladenia rôznych otázok na tunajších učiteľov a pýtať sa cez vaše médium na Zemi. Nakontaktujem vás na ducha menom Baader, ktorý na vaše otázky odpovie prostredníctvom vášho média.“

Otázka: „Dá sa vedecky poprieť ateizmus?“

Odpoveď: „Ateizmus sa často interpretuje bez vedeckého základu, nespočíva na žiadnom pozitívnom, vedeckom princípe. Dá sa považovať len za akési tvrdenie alebo filozofovanie, ktoré logika už miliónkrát poprela. V priebehu narastajúcich duchovných poznatkov dôjde aj k jeho vedeckému popreniu.“

Otázka: „Existuje a priori nejaký dôkaz proti ateizmu?“

Odpoveď: „Základným dôkazom je existencia duchov, čo potvrdzuje štúdium ezoteriky. Dôkazy sa v priebehu vývoja tejto náuky rozmnožia - a vylúčia každú pochybnosť.“

Otázka: „Ktorý dôkaz hovorí jasne o existencii Boha?“

Odpoveď: „Takýto dôkaz v pravom slova zmysle je na hmotnej Zemi nemožný, lebo Boh nie je hmotný. Avšak o existencii duchov, o ich nesmrteľnosti a o neomylnosti Božích zákonov je dosť dôkazov - z týchto možno dedukovať, že Boh existuje.“

Otázka: „Ako sa dá rozumne vysvetliť, že päť zmyslov človeka nestačí na spoznanie Boha?“

Odpoveď: „Zmysly človeka sú orgány fyzického tela. Nimi môžete spoznať len to, čo je materiálne, čo počujete, vidíte a cítite. Duchovné videnie, počutie a cítenie umožňuje len duch človeka. Iba prostredníctvom prebudeného ducha môžete poznávať Boha, Jeho pôsobenie a zákony!“

Otázka: „Ako sa dá pochopiť idealistický pohľad na prírodu a ako sa dá poprieť čisté materialistický?“

Odpoveď: „Všetko má svoj účel, a preto je správna účelovosť. Všetko je stvorené aj riadené najvyššou inteligenciou, ktorá je nekonečná. Pretože človek ju nie je schopný pochopiť ani porozumieť, vymýšľa si rôzne náuky a rozprávky o stvorení.“

Otázka: „Je stvorenie samovoľným činom Boha alebo ak nie je, ako môže byť Boh podriadený niektorému zákonu?“

Odpoveď: „Boh a zákon je Jedno, Boh a stvorenie je Jedno, Boh a život je Jedno, Boh sa nikdy nedá oddeliť od zákona, stvorenia a života.“

Otázka: „Nie je prijatie nemeniteľných zákonov v podstate naturalizmom a ateizmom?“

Odpoveď: „Pre rozumne zmýšľajúceho nie. Práve naopak. Bez Boha by nebolo nič, len chaos! Najvyššia inteligencia má svoje zákony, ktorých veľkosť a dosah človek nikdy nepochopí.“

Otázka: „Ako teda možno dokázať nadprirodzené?“

Odpoveď: „Štúdiom duchovných prejavov, skúmaním života okolo seba, hlavne prebudením vlastného ducha a cítenia! Prispieť môžu svojím dielom i ezoterika, štúdum dávnovekých prorokov, magnetizmus a nakoniec i spoľahlivé médiá.“

Otázka: „Ako je zlučiteľné utrpenie sveta s dobrotou Boha?“

Odpoveď: „Božia dobrota spočíva práve v tom, že v rámci dokonalej spravodlivosti sa duchovia, ktorí upadli do hriechu, v boji očisťujú a cez utrpenia môžu prísť k šťastiu a poznaniu. Tým nastáva spravodlivé vyrovnanie a duchovný vzostup. Božia dobrota spočíva v tom, že neexistuje duchovný zánik, ale možnosť odčinenia; Božia veľkosť v Jeho železných a nemeniteľných zákonoch, v ktorých sa má človek zachvievať!“

Otázka: „Sú ľudské hriechy dôkazom toho, že Boh nemohol alebo nechcel stvoriť ľudí lepšími?“

Odpoveď: „Hriechy ľudí dokazujú, že boli spôsobené neposlušnosťou a ich pádom. Boh stvoril duchovné zárodky schopné dosiahnuť dokonalosť, no súčasne boli obdarené slobodnou vôľou, ktorá ich vedie k rastu alebo k pádu. Duchovia dobrovoľne zhrešili, ale utrpením a poznaním sa môžu opäť očistiť.“

Otázka: „Sú matematické pravdy Bohu nanútené, alebo pochádzajú od Neho?“

Odpoveď: „Matematické pravdy ako také tvoria (prenesene) obraz Boží! Niet pravdy bez Boha! Boh sám je najväčšou, najpozitívnejšou matematickou prapravdou: "Jeden" je počiatok, z ktorého pochádzajú iné čísla.“

Otázka: „Vládnu na celom svete tie isté zákony, sily a látky?“

Odpoveď: „Všade pôsobia tie isté zákony, sily a látky, lebo všetko pochádza z tej istej prapríčiny - z Boha.“

Otázka: „Vylučuje večnosť vesmíru jeho stvorenie Bohom a existenciu Boha?“

Odpoveď: „Bez Boha niet večnosti ani stvorenia. Večnosť je stále aktívna, predpokladá existenciu nikdy neodpočívajúcej inteligencie, ktorou je Boh, Stvoriteľ!“

Otázka: „Ak je svet večný, ako mohla vzniknúť dočasnosť?“

Odpoveď: „Vo večnosti sveta a v jeho stvorení musí existovať aj dočasnosť, aby mohlo dochádzať k zmenám a premenám. Vyžaduje si to princíp harmonizácie svetov. Dočasnosť však existuje iba v nižších, hmotných sférach.“

Otázka: „Ako je zlučiteľná večnosť sveta s cieľom sveta?“

Odpoveď: „Tak, že cieľom sveta je harmónia a život vo večnosti!“

Otázka: „Ak je vesmír nekonečný v priestore a čase, ako to, že má určitý počet svetov a jedincov?“

Odpoveď: „Len sám Stvoriteľ pozná svoju ríšu, počet svetov, jedincov a priestor. Nikto to nie je schopný pochopiť, okrem Neho.“

Otázka: „Ako môžu existovať atómy, ak je deliteľnosť hmoty nekonečná?“

Odpoveď: „Práve deliteľnosť hmoty dokazuje, že pozostáva z atómov, ktoré sa zhlukujú, zlučujú, a potom tú istú hmotu rozkladajú a rozdeľujú.“

Otázka: „Pochádza človek zo zvieraťa?“

Odpoveď: „Človek nepochádza zo zvieraťa, bolo použité iba zvieracie telo. Človek je duchovného pôvodu, zvieratá nie, tie sú iného, bytostného druhu.“

Otázka: „Do akej miery môže duch zušľachťujúcu pôsobiť na prírodu?“

Odpoveď: „Silnejšie, než si myslíš. Duch pôsobí, prebúdza a oživuje.“

Otázka: „Môžu vyspelí duchovia účinnejšie pôsobiť na prírodu?“

Odpoveď: „Určite.“

Otázka: „Sú vaše odpovede len voľné prejavy alebo je to filozofia?“

Odpoveď: „Moje prejavy pochádzajú z dokonalejších duchovných svetov.“

Otázka: „Ako môžeme zistiť, či sa vaše prejavy nezakladajú na subjektívnych omyloch?“

Odpoveď: „To, čo vy nazývate prejavom, to je u nás poznanie.“

Otázka: „Vzhľadom na to, že sa Zem otáča okolo svojej osi a okolo Slnka, vy duchovia, sa otáčate tiež s ňou?

Odpoveď: „Prirodzene! Práve tak, ako sa ľudia otáčajú so zemeguľou.“

Otázka: „Vidíte a počujete všetko, čo sa odohráva na Zemi?“

Odpoveď: „Áno, pokiaľ to potrebujeme a je nám to dovolené.“

Otázka: „Rozumiete všetkým pozemským jazykom?“

Odpoveď: „Jazyky a národy sú pozemské veci. Tuje iný spôsob dorozumievania. My chápeme a dorozumievame sa duchovne – dalo by sa pozemsky povedať, že telepaticky

Otázka: „V akom slova zmysle hovoril Kristus o sebe, že je Synom Božím?

Odpoveď: „V takom, v akom to hovoril, lebo Kristus je Syn Boží, je časť vydelená zo samého Boha, je zajedno s Otcom.“

Otázka: „Číňania mali v staroveku učenca Lao-tse. Bol a je pre nich najvznešenejším a hlbokomysliacim vedcom. Nebolo jeho učenie Božím posolstvom pre ľudstvo?“

Odpoveď: „Bolo tomu skutočne tak. Lao-tse bol Božím poslom, vysoko vyspelým duchom, ktorý priniesol ľudstvu tie najvyššie pravdy. Škoda, že na ne ľudstvo zabudlo.“

Otázka: „Mení sa vesmír? Ak nie, potom by všetky stvorenia boli naraz stvorené a nové by nevznikali.“

Odpoveď: „Len Boh je absolútne nemenný, všetko sa vo vesmíre mení, podobne je to aj v prírode. Človek to nemôže všetko poznať, kým nedosiahne vyšší stupeň vývoja, ktorý mu umožní, aby veci pochopil. Čo ti to pomôže, keď ti teraz povieme, že Zem, Venuša, Mesiac a Mars boli voľakedy jedným svetom a že tento svet sa v dôsledku chaotického vrenia rozletel a životné prvky vytvorili planéty. Vaša slnečná sústava neexistuje od večnosti. Vedeli by sme vám o tom veľa rozprávať, ale načo? Pokladali by ste to za rozprávku, lebo to nevieme dokázať, lebo priame spojenie medzi planétami ste ešte nevynašli.“

Otázka: „Vy všetko dostávate z vyšších duchovných sfér. Ste pritom aj vy aktívni? Bolo by to vynikajúce, keby ste to, čo takto dostanete, postúpili ďalej. Týmto spôsobom by ste urobili mnoho dobrého na Zemi!“

Odpoveď: „Veľmi pekne a správne si to pochopila. Veď to tak aj robíme; sme aktívni.“

Otázka: „Nemôžu sa cez médiá prejaviť aj nečistí duchovia, a ako ich odhalíme?“

Odpoveď: „Žiaľ, často sa stáva a narobí to veľa škody. Preto Ježiš povedal: ''Preskúmajte duchov - spoznáte ich podľa rečí a skutkov!"


4. sféra

Je to sféra učenia sa a poznávania.

Katarína: „Táto sféra je sférou vážneho učenia sa a poznávania. Duchovia tu majú k dispozícii všetky prostriedky na to, aby sa zdokonaľovali v každom poznaní. Zastúpený je tu každý odbor. Táto sféra pripomína slávnu univerzitu, na ktorej prednášajú vyspelí duchovia. Je to prípravný stupeň pre vyššie, vyspelejšie svety a doškoľovací stupeň pre tých, ktorí prinášajú na Zem skutočnú vedu.

Tu som sa stretla s bývalým priateľom zo Zeme, Ladislavom, pozdraviac ma prehovoril.“

Ladislav: „Aký som šťastný, drahá priateľka, že ťa tu, v ríši pokoja, môžem pozdraviť. Vieš, ako som na Zemi trpel dlhou nepríjemnou chorobou, a keď k tomu pribudla aj slepota, mal som čo robiť, aby sa neotriasla moja viera v Boha. Teraz, po smrteľnej chorobe, už prežívam pokoj. Nachádzam sa v ríši obývanej miliónmi duchov, odkiaľ pozorujem a poznávam tento svet. Pohybujeme sa po kružnici, podobne ako planéty okolo Slnka. Takto za okamih prekonáme také dlhé cesty, ktoré by na Zemi trvali roky. Odtiaľ pozorujeme vesmír. Je nádherný. Pozorujeme svetelné lúče, ich vibrácie a špirálovité kruhy, ich milióny obrazcov. Vidím všetko, čo sa na Zemi odohralo a ešte odohrá. Sú to najkrajšie, ale častokrát aj najstrašnejšie obrazy. Spočiatku, po opustení fyzického tela, som tomu všetkému nerozumel Zdalo sa mi, ako by tu bol iba chaos bez zmyslu, bez začiatku a konca. Onedlho som našiel poriadok, systém v každom pohybe a naučil som sa vidieť veci podľa ich reality. Moja schopnosť videnia a chápania sa zdokonaľovala len pomaly. V svetelných lúčoch a v ich špirálach som videl všetky farby a v každej farbe iných duchov, iné energetické potencie, vlastnosti, javy a vplyvy. Toto všetko obsahuje duchov ako oživujúce elementy.

Je zaujímavé tu pozorovať húfy duchov, ktorí sa chystajú práve vteliť na Zem, ako sa "obliekajú" do nových energetických tiel, iní sa zase vrátili zo Zeme a "vyzliekajú " si svoje astrálne telá. To všetko sa deje zákonite podľa pravidelných turnusov vteľovania duchovného princípu. Sú tu kategórie duší od A po Z; všetky sa pohybujú v nekonečnom vesmíre, po svojich zákonom predpísaných cestách, vedení najmúdrejším duchovným princípom - vyspelými duchmi.

V okamihu ich materiálnej smrti vystúpi z nich živý a premenený v novej podobe. Veď smrť neexistuje, zánik v hmote ústi do nového vzniku, všetko sa premieňa. Ohromné je toto perpetum mobile! Bázeň, pokora, úcta a láska nás napĺňajú voči Stvoriteľovi, keď to sledujeme.

Keď sem zo Zeme prichádzajú čistí duchovia, prinášajú so sebou aj svoj duchovný princíp za účelom ich ďalšieho vývoja a zdokonaľovania sa. Čistí duchovia prinášajú so sebou čisté duchovné princípy. Ak sa narodí takýto duch na Zemi, stáva sa malým centrom duchovného sveta. Preto dobrí duchovia vedia pôsobiť tak požehnane, kým zlí duchovia pôsobia ničivo. Odtiaľ pochádza to uľahčenie, ktoré cítime, keď zomrie zlý človek a prázdnota, ktorú zanechajú dobrí ľudia.

Človek pociťuje všetko trojako: duchovne, duševne a hmotne. Podľa stupňa vývoja a dokonalosti človeka je jeho okolité prostredie vrámci zákona rovnorodosti a spätného pôsobenia dobré alebo zlé! Lepší človek v duchovnom slova zmysle svojou dobrou vôľou a ušľachtilými myšlienkami prejasňuje svoje hmotné i duševné okolie okolo seba a obal, ktorý ho obklopuje, je čistý a éterický. Zlý človek zhusťuje okolo seba svoje okolie, znečisťuje ho. Je ťažké a nezdravé.

Človek si sám svojím myslením a cítením vytvára okolo seba jemnohmotné obaly, ktorým podvedome pôsobí na rastlinnú, nerastnú a živočíšnu ríšu. Človek by skutočne mohol v prírode veľa zmeniť. No ľudstvo je v tomto smere veľmi zaostalé. Tajomstvo týchto síl je nepreskúmané, a práve toto je veda všetkých vied. Vyspelejší duch priťahuje k sebe kvalitatívne vyššie sily, menej vyspelý duch nižšie sily. Preto sú "čisté" povahy citlivejšie a nižšie brutálnejšie a surové.

Choroby a epidémie sa šíria skazeným vzduchom, lebo obsahuje baktérie. Magnetizmus čistých duchov a médií môže pôsobiť transformujúco a oživujúco. Vyzerá to ako zázrak – ale je to vlastne prírodný zákon. Nečistý a nemorálny duch môže skutočne mimoriadne škodiť: infekčne, hnilobné, ochromujúco, podobne ako skazený liek. Všetko, dobro i zlo, zdravie a choroba sa zakladá na tomto zákone, ktorý účinkuje nielen na vzájomnom spolupôsobení duchov, ale aj autosugestívne - zlé myšlienky o niekom nám môžu tiež spôsobiť ťažkosti.

Keď si ľudia navzájom rozumejú, potom jedna častica priťahuje k sebe druhú. Preto je láska všemohúca, lebo všetky prvky sa spoja v jedno. Pri odpore a nenávisti sa všetko odpudzuje, všetko sa navzájom likviduje. Hnev má hrozný vplyv na auru človeka.

Je zaujímavé, čo všetko vdychujú a vydychujú ľudia! Je to celý svet! Armády zvieratiek, prachu a rastliniek! Prečo nepríjemne zapácha dych chorého človeka? Lebo jeho živočíchy a rastliny hnijú, jeho svet je lenivý a chorý.“


5. sféra

Nachádzajú sa tu pomáhajúci duchovia vyššieho stupňa, ktorí pomáhajú v rôznych smeroch.

Franz Baader: „Toto je sféra magnetických a elektrických síl (nie v hmotnom ponímaní). Z tejto sféry pochádzajú takí muži, ako bol Edison a Reichenbach, ktorí svoje poznatky premietali do pozemskej formy o pozemsky pôsobiacich silách. Tu je vhodné miesto na štúdium polarít. Svetlo, pohyb a komunikácia je tu úplne iná a nádhernejšia, ťažko to opísať pozemskými slovami. Zreteľne možno pozorovať, ako odtiaľto táto energia preniká ďalej, štiepi sa a mení svoje formy v závislosti od rovnorodosti a hutnosti ďalších sfér. Najrôznejšie využitie tejto všeprenikajúcej energie na Zemi ľudí ešte len čaká. Zatiaľ ľudia zbierajú len jej „omrvinky“ ako je to v podobenstve o rozmnožení chlieb a rýb.

Okolo r. 1844 Karl Reichenbach urobil okolo 13 000 pokusov. Po ich vyhodnotení tvrdil, že všetko z prírody (živé i neživé), vyžaruje určité žiarenie, ktoré je veľmi jemné - ako dych Toto žiarenie môžu vidieť a cítiť jednotlivci so zvýšenou nervovou citlivosťou, tzv. citlivel, najlepšie v absolútnej tme. Toto žiarenie podľa Reichenbacha sa vyznačuje veľkou príbuznosťou so svetlom, teplom, magnetizmom a silami elektriny, popritom má aj určité materiálne vlastnosti. Celá príroda je preniknutá touto substanciou, ktorej Reichenbach pripisuje oživovacie poslanie: pomenoval ju podľa pragermánskeho slova Odin.

Človek je plný ódu, čo v tomto prípade nie je nič iné, ako samotná životná sila; prapôvod tejto všeprenikajúcej rôznorodej sily, energie a vyžarovania je u samotného Najvyššieho.. Reichenbach až na konci života prišiel na to, že namiesto ťažko kontrolovateľných senzitívov, môže použiť dosky citlivé na svetlo, aby dokázal existenciu ódového žiarenia.

Veda pochybovala o reálnosti tohto žiarenia a preto sa neskôr viacerí zaoberali týmto javom, zvlášť použitím fotografických dosiek a dosiahli pozitívne výsledky.“

Ód * podľa Reichenbacha (1844) je látka, ktorú vyžarujú všetky prírodné predmety. Táto látka je v blízkom príbuzenstve so svetlom, teplom, magnetizmom a elektrinou. Popritom má aj určité materiálne vlastnosti. Celá príroda je preniknutá touto napoly silou, napoly materiálnou substanciou, majúcou za úlohu oživovať. Aj človek je naplnený ódom. V tomto prípade to nie je nič iné ako sama životná sila, ktorá sa pomocou magnetizácie dá preniesť aj na druhú osobu. (Souček, Tušenie tieňa, s. 207, 2. odst Reichenbach "Ód",) (Pozn.prekladateta)


6. sféra

Je to miesto dobra a pokoja. Odtiaľto schádzajú na Zem duchovia mieru a pokoja, aby nabádali ľudské srdcia na dobro.

Augustus: „V tejto sfére mám dvoch priateľov: jeden je syn môjho brata, Adolf - padol v bitke pri meste Wôrth. Jediným potešením pre jeho zarmútených rodičov boli jeho odkazy z druhého sveta, ktoré tu uvádzam v chronologickom poradí.

Adolf svojim rodičom, 16. február 1871:

Drahí rodičia, dobrí duchovia ma zaviedli k tomuto médiu, a tak mi dali možnosť k Vám "prehovoriť". Som rád, že môžem aspoň takto s Vami hovoriť, lebo nič nie je pre rodinu smutnejšie, ako náhly odchod blízkeho do iného sveta. Chcem vás oboznámiť, čo sa so mnou stalo od môjho posledného pozemského listu. Pred bojom som sa vrúcne modlil a prosil Boha, aby mi zachránil život pre vás, aby ste mali oporu v starobe. No stalo sa ináč. Telo, ktoré chcelo pre vás pracovať, srdce, ktoré v láske za vás bilo, vychladlo a stalo sa nehybným. Ležal som medzi ostatnými bedákajúcimi a predsa som žil! Bol to zvláštny okamih - na jednu minútu dvojitý život. Ležalo tam moje mykajúce sa telo a môj duch ako odlúčený prvok, bol mimo neho. Potom som zbadal jasný mrak vystupovať z môjho tela, ktorý som pomaly priťahoval k sebe a vsal ho do seba. Takto som sa obalil do môjho astrálneho tela, až potom zomrelo moje telo úplne. Zdalo sa mi, že tam leží ako vyzlečený kabát, ktorý už nemôžem viac nosiť.

Nadobudol som opäť svoje vedomie a pochopil som, že som padol v boji. Najprv som si spomenul na chuderu mamu, potom na otca, na súrodencov a na ostatných. Cítil som, že ma budete veľmi oplakávať a to ma veľmi bolelo. Divil som sa, že s mojím astrálnym telom som sa vedel pohybovať, premýšľať, počúvať.

Oslobodenie ducha od hrubého ľudského tela je niečo nádherné a veľkolepé!

Teda, ocitol som sa na "onom svete". Videl som okolo seba mne podobné bytosti - duchov rôzneho stupňa duchovnej dokonalosti. Stupeň ich vyspelosti možno zistiť z ich vyžarovania. Videl som pekné, jasné svetelné postavy, ktoré ma mimoriadne zaujali práve tak, ako keď na Zemi stretneme vznešeného, čestného človeka. Stretol som sa tu so svojou sestričkou, ktorá zomrela ako dieťa. Viedla ma, dodávala mi odvahy a duchovne ma osviežila. Chcel som sa hneď dostať k vám, ale ma nepustila, vraj na to musím ešte dozrieť. S nekonečnou láskou myslím na vás všetkých. Som veľmi šťastný ako hrdinsky znášate vašu bolesť. Dáva mi to silu a útechu. Usilovne sa tu učím, lebo je tu veľa čo poznávať.

Nikdy neleňoším, duchovná aktivita a možnosti práce sú nekonečné. Som šťastný, že sme v duchovnom spojení a že putá lásky sú večné.

9. marec 1871

Pozdravujem vás, milí rodičia.

Čím som tu dlhšie, duch sa mi vyjasňuje, viem lepšie poznávať, slobodnejšie sa pohybujem. Viem si spomenúť na svoju ďalekú minulosť a viem aj nahliadnuť do budúcich úloh. Pribúda mi síl a schopnosti, a tak sa celkom dobre cítim v terajších podmienkach života. Vznášam sa a pohybujem sa po kružnici.

2. apríl 1871

Drahí rodičia.

Nekonečne dobre mi padne, že ste z mojich slov načerpali útechu. Keď sa vraciam v spomienkach späť na svoj pozemský život a vidím matkinu i otcovu starostlivosť a obete, ktoré ste priniesli pre moju výchovu a vzdelanie, tak cítim najhlbšiu vďaku, lebo ste mi tým priniesli večný duchovný úžitok. Vaša práca a únava, drahí rodičia, nevyšla nazmar, už teraz mám zo všetkého osoh. Ak vám nebolo súdené užívať materiálne ovocie toho, čo ste zasiali, radujte sa aspoň z môjho ducha, ktorého učila vaša láska.

Posledná myšlienka môjho ľudského mozgu a posledný úder srdca bol zasvätený matke. Otcova viera a rozhodnosť ma statočne udržiavali v mučivých hodinách premeny materiálneho života na duchovný. Ak smrť prichádza rýchlo, musí byť duch veľmi silný, aby sa vedel zorientovať. Nesmúťte už za mojím telom, radujte sa z ducha, ktorý je pri vás. Poznávanie duchovného sveta vo všetkých rovinách, prinesie Zemi väčší úžitok ako bádanie týkajúce sa premenlivej hmoty.

26. máj 1871

Drahí rodičia,

ani si neviete predstaviť, akým šťastím a nebeskou radosťou ma napĺňa to, že ste vnikli do môjho duchovného života! Láska a nekonečná dobrota nikdy neoddeľuje duchov od ľudí - robia to len ľudia.

Určité vecí, ako zákony pohybu, ktoré sú nemožné pre pozemských ľudí, sú pre duchov prirodzené. Ľudia vdychujúc vzduch, žijú pod vplyvom gravitačného zákona. Tento istý zákon umožňuje muche chodiť po guli a duchom vznášať sa. Človek si natoľko navykol na svoj životný štýl a jeho zákony, ktoré ho udržiavajú, že zabúda na to, že ak by Stvoriteľ tieto zákony čo len na jednu sekundu pozmenil, vznikol by taký chaos, ktorý by všetko zničil. Duchovia žijú v takých podmienkach, ktoré zodpovedajú ich charakteru. Akí rozdielni sú ľudia na Zemi, či už chôdzou, hlasom, správaním sa, vkusom, vyjadrovaním sa, názormi, práve tak sa odlišujú vo všetkom aj duchovia.

Niektorí, ktorí padli so mnou, zostali po opustení tela na mieste hrôzy a bojovali ďalej ako počas života. Iní, ako žiarivý mrak sa odpútavali z vraždenia a krvavého kúpeľa a stúpali do výšky v zmysle zákona tiaže a duchovnej čistoty - podobne ako para stúpa z vody. Cítil som, ako ma môj duch dvíhal hore. Bol to nádherný pocit. Pokúsim sa vám opísať, ako som opúšťal miesto boja na Zemi, pokrytej mŕtvolami. Vidím svoje telo s otvorenou ranou na čele a zo srdca mi tečie krv - som bledý a v ochabnutej ruke mám ešte zbraň, akoby som chcel zahnať nepriateľa. Všade navôkol stenajú a v bolestiach sa zmietajú vojaci a kone.

Nad bojiskom, besnia a zúria útvary s dlhou hlavou, s pokrivenou úzkou tvárou, chrlia oheň a síru - vyzerajú ako démoni! V strede medzi hroznými tvormi sa vznáša vznešený zlatý svetelný mrak, ktorý sa zhora približuje k Zemi a ako plevy rozpráši zlých duchov z bojiska. V tomto svietiacom mraku sa vznášajú strážni duchovia trpiacich vojakov. Aj nad mojimi pozostatkami vidím takúto jasne žiarivú postavu s nádhernými zlatými vlasmi. Usmieva sa, lebo je presvedčená, že z hrozného bojiska svoju "korisť" bezpečne odnesie. Nesie ma zahaleného do svojho blahodarného fluidu, a ja ležím akoby v mäkkej posteli. Usmievam sa na ňu ako malé dieťa a ukazujem dolu, na moje rodné mesto so sivými vežami. V hmle vidím svoj rodný dom, otec sedí pri písacom stole, matka sa modlí. Myslia na mňa a srdcia obidvoch sú naplnené úzkosťou. „Hore hľaď!“ povedal mi strážny duch. „Tam ťa očakávajú čistí duchovia.“

Augustus: „Ďalší duch, ktorý prejavil záujem rozprávať cez médium, sa volá Emanuel.“

Emanuel: „Padol som v bitke pri Mars la Tour. Krátko potom, ako sme vyrazili na útok, zasiahla ma strela a bolo hneď po mne. Pred nástupom do boja som tušil svoju smrť, preto som myslel na matku a jej posledné slová: Celkom určite sme nesmrteľní! Po telesnej smrti sa môj duch vznášal chvíľu nad bojiskom. Nebohá drahá matka ihneď bola pri mne a prijala ma s láskou.Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 4292632 od 1.1.2007