.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: KNIHY 

Sféry medzi Slnkom a Zemou


stiahnuť

Časť siedma


O množstve duchov nad bojiskom nemáte ani predstavu: bolo ich tu celé roje. Dobrí a čistí duchovia si odnášali svojich chránencov do duchovného sveta, alebo svojím dychom zmierňovali bolesti ranených tak, že ich obaľovali do svetelného obalu. Robili tak tým, ktorí mali ostať živí. To pochopia len tí, ktorí veria v Prozreteľnosť, a vo všetkom vidia zákonitosť a nie náhodu. Pohľad na pomstivých duchov, čo sa vznášajú nad bojiskom, je hrozný. Vydychujú jedovaté plyny a všetko nimi ničia.

Keby magnetické fluidum dobrých a pozitívnych duchov účinne nezoslabovalo a neochromovalo ich vplyv, skutočne by všetko zničili.

Po smrti som sa zvítal so všetkými mojimi spolubojovníkmi a známymi, ktorí padli naraz so mnou, ale onedlho sa naše mimozemské cesty rozišli, lebo je veľa ciest vo vesmíre. Podobní duchovia sa priťahujú a združujú. Všetko to prebieha zákonite a nie chaoticky.“

31. október 1871

Emanuel: „Opäť som to ja. Od môjho posledného rozhovoru s vami som pod vedením môjho duchovného ochrancu urobil veľmi zaujímavú prehliadku vesmíru. Musím sa tu veľa učiť a rozširovať si svoje znalosti. K tomu dostane každý prostriedky a možnosti podľa svojej osobnosti a charakteru. Neľutujem ako mnoho mojich spolubojovníkov, že zomreli, a tak sa už nemôžu zúčastniť Parížskeho povstania a zakúsiť slávu odvážnych bojovníkov. Títo duchovia si cenia pozemské aktivity viac než duchovné.

Spomínanú cestu vo vesmíre som nerobil sám. Čistí a vyspelejší duchovia sú často poverení poslaním, ktoré musia splniť v iných sférach. S nimi cestujú aj menej vyspelí duchovia, ktorí sa pri nich učia a vzdelávajú. V takej skupine duchov som aj ja. Musím sa prispôsobiť ich vedeniu, byť poslušný. Mnohí sa im nepodriadia, cestou zaostanú a už k nim nenájdu cestu. Vedúci duch je východzím bodom pohybu, s ktorým ostatní spolupracujú a nasledujú ho. Často upadneme do pokušenia, aby sme tu alebo tam zastali, lebo nás nejaká vec očarí.

No stáva sa aj, že musíme prechádzať cez priepasti temnoty, cez ktoré by sme my, slabší duchovia, urobili radšej obchádzku. Aj tu nasledujeme vedúceho ducha s vierou a dôverou.

Ako sa pohybujem, ako vyzerám, to neviem presne opísať, lebo musím sa držať ľudských pojmov, inak by ste mi nerozumeli. Mám telo akoby z hmly. Vidím iných duchov ako tisíce hmlovitých postáv rôznej farby, odtieňa, jasnosti a rozmerov. Rozdiel medzi duchom a človekom je v tom, že duch má akoby hmlovité telo, ktoré je vytvorené zjemnej hmoty, ktorá sa môže rozpínať, ale aj scvrknúť, ako duch chce. V prípade človeka je jeho hmlovité telo stlačené spolu s duchom do hrubého obalu - tela.“

1. november 1871

Emanuel: „Odkedy som len duchom veľa som premýšľal, prečo ľudia nemôžu vidieť duchov, veď veľa médií vidí duchov v celkom normálnom stave s otvorenými očami. Škoda, že to ľudia ešte vedecky nepreskúmali. Miesto toho pyšne, a zároveň pochybovačné hovoria: Ak by existovali duchovia, mal by ich vidieť každý, nielen niekoľkí vyvolení! Vaše zmyslové telo a oči vidia ľudí, zvieratá, rastliny, ale sila, ktorá dvíha morské vlny a spôsobuje hukot orkánu je pre vás neviditeľná. Podobne je to aj s duchom. Vy vidíte len účinky a z účinkov dedukujete príčinu. No príde čas, keď na Zemi zvíťazí duch nad hmotou. Ľudská veda doteraz v tomto smere nič neskúmala, no predsa niektorí ľudia vidia duchov, ak sú preto vytvorené všetky potrebné rôznorodé podmienky.“

13. november 1871

Emanuel: „Nemáte ani predstavu, ako veľa je zaháľačských duchov, ktorí sa pchajú medzi vás, aby vám škodili a navádzali vás na zlé. Nachádzajú sa vo vašom okolí ako husté mračná v rôznych farbách, vyvolávajú pocit nevoľnosti. Koľko podobných ľudí je aj na Zemi, ktorí obťažujú, zaháľajú, kritizujú a nič dobré nerobia. Keď zomrú, ostanú takými istými duchmi, lebo každý si aj po smrti ponecháva svoju osobnosť. Smrť nás nerobí dokonalejšími, musíme sa nimi stať vlastným pričinenám - duchovnou prácou.

Doteraz som nepocítil túžbu stať sa znova obyvateľom Zeme, naopak, skôr túžim ísť späť do nádherných slnečných sfér. Na mojej ceste na Zemi sme mnohým ľuďom vnukli v ťažkých chvíľach dobré rady a zahnali sme mnohé nešťastia. Na Zemi má všetko svoj účel, aj najväčšie zlo slúži dobru.

Nuž, na Zemi je veľa takých operačných sál na liečenie pýchy, materializmu a nevôle prispôsobiť sa vesmírnym zákonom. Nesťažujte si na zlé pomery na Zemi, všetky sú prostriedkom na polepšenie a liečenie ducha a vytvorili ste si ich sami. Spoločenské postavenie, pozemské majetky, rozdielnosti v nadaní, to všetko môže byť určené aj na očistu dotyčného ducha. Jeden ako sedliak, iný ako robotník, ďalší ako aristokrat pyká za svoje dávno spáchané hriechy. Mnoho duchov vďačí za svoje očistenie zlým pomerom na Zemi. Preto nereptajte na utrpenia, lebo je to logicky potrebná časť celku, samočinne pôsobiaci zákon spätného pôsobenia – ľudia si na seba utrpenie privolali sami, a teraz sa majú očistiť, odpykať vinu a duchovne rásť.“

19. november 1881

Emanuel: „V hriechu upadáme do dlhého duchovného spánku a slepoty, z čoho sa len pomaly prebúdzame a liečime. Viem, že kedysi som s mnohými inými schybil. Oslobodiac sa od zatemňujúceho mozgu, teraz čistejšie vidím do minulosti a budúcnosti, moje city sa rozvinuli, viem lepšie premýšľať a dedukovať. Dôležité je stále hýbať sa, rásť. Všetko je pohyb! Ak spravodlivo premýšľaš, robíš pozitívny pohyb; ale ak zmýšľaš nepravdivo, zle, robíš negatívny pohyb, ktorý zastaví zdokonaľovanie tvojho ducha. Pohyb je dvojaký: zákonitý dopredu a protizákonný dozadu. Namiesto slova "dozadu" mohol by som použiť slovo "pád". Ak duch dosiahol najnižší bod svojho poklesu, je pripútaný k určitému miestu, kde zostane tak dlho v tom istom stave, kým nezačne svoj pohyb za zdokonaľovaním. Zákonný pohyb je očisťovanie, opačný pohyb – dozadu, čo už vlastne pohyb v pravom slova zmysle nie je, je zhusťovanie a zatemňovanie.

Ak zomrieš s vedomím duchovnej nesmrteľnosti, nič ťa tu neprekvapí, ničomu sa nedivíš, cítiš sa ako doma a tvoje zdokonaľovanie môže nerušene pokračovať v duchovnom svete.“


7. sféra

Duchovia z tejto sféry pôsobia na vôľu, ochraňujú v nebezpečí a pomáhajú pri smrti. Je to prípravný stupeň pre znovuzrodenie.

Baader: „Čo duchovia potrebujú k štúdiu, to tu majú k dispozícii. Najviac vynálezov vytvoria najprv v duchovne, až potom ich prinesú na Zem, kde ich realizujú.

V tejto siedmej sfére sú tri duchovné kategórie.

Prvá kategória pripravuje ducha na vstup do 5. astrálnej roviny. Po zvládnutí určitých znalostí a schopností sa duchovia „vyzlečú“ zo svojho terajšieho tela, aby mali iné, potrebné pre existenciu vo vyššej sfére.

V druhej kategórii sa duch pripravuje na znovuzrodenie.

Duchovia z tretej kategórie pomáhajú umierajúcim. Oslobodzujú ich od utrpenia a odvádzajú ich do príslušných sfér. Z tejto kategórie dostávate na Zem veľa užitočných rád:

- Ak miluješ Boha, len keď sa ti darí, tak ho nemiluješ naozaj. Kto chápe pôsobenie Jeho zákonov, ten vie, že všetko má svoj zmysel, a nemôže inak než Boha milovať a klaňať sa mu.

- Zbabelosť nie je dôstojná duchovného človeka.

- Nech ťa stihnú akékoľvek zlé časy, ver, že nakoniec všetko dobre dopadne. Dôveruj, miluj a vďaka svojmu presvedčeniu s láskou zvíťazíš. Využi ten krátky čas na Zemi a zdokonaľuj sa pre večnosť. Nepremeškaj príležitosti, lebo ti to potom môže chýbať.

- Poznanie prírodných zákonov ťa urobí šťastnejším, vedomejším, schopným duchovne rásť.

- Nepríjemné veci akceptuj ako nutnosť pre tvoj rast. Nebuď nečinný a prekážky prekonávaj.

- Len to je nešťastím, čo škodí tvojej duši. Ľudia často pokladajú za šťastie také veci, ktoré sú vlastne ich nešťastím.

- Život v súlade s prírodnými zákonmi je to najdôležitejšie, na čom záleží, odreptaná neúprimná modlitba, ktorá nie je zo srdca nemá cenu.

- Utrpenie, ktoré musíš znášať, si si vrámci zákona spätného pôsobenia spôsobil sám.

- Láska má zmierovať a zabúdať. Mnohí odpúšťajú, ale nezabúdajú - je to len polovičná láska.

- Jeden ľudský život na Zemi je len jedno nadýchnutie vo večnosti.“


5. ASTRÁLNA ROVINA

1. sféra

Ovláda svet múdrosti a umu, objavy a vynálezy. Duchovia z tejto sféry pomáhajú zabraňovať vojnám v duchovne vyspelých štátoch.

Héra: „Túto sféru obývajú takí duchovia, u ktorých má prevahu poznanie spájajúce sa s rozumom, a preto pôsobia na ľudské myslenie. Študujú tu vplyv svetla a silu hlasu. Títo duchovia sú zástancami pravdy a ničiteľmi falošných názorov.

Z tejto sféry prehovoria dvaja duchovia.“

Hubertus: „Chcem pripomenúť všetkým, ktorí pracujú na vynálezoch a objavoch: Nikdy nezabúdajte na Stvoriteľa a už vôbec nie vo svojich najťažších chvíľach. Vaša aktivita sa veľmi ťažko presadzuje v dobe materializmu a netolerancie. Pracujte nezištne a v sebazapieraní. Buďte dobrí, verní a morálni.

Nebojte sa vysloviť svoj názor len preto, aby ste niekoho neurazili - to nie je láska k blížnemu. Kto lásku k blížnemu redukuje na jednu cirkev, spoločnosť alebo na jeden národ a len pre nich je ochotný priniesť obete, nemiluje naozaj. Pestujte lásku ku všetkým. Tá láska, ktorá nemá odvahu povedať pravdu, nie je ozajstná láska!

V láske sa snažte o dokonalosť, spravodlivosť a úprimnosť. Odstráňte zo svojej lásky všetku nerozhodnosť, aj keď tým spôsobíte bolesť. Snažte sa byť za každých okolností objektívni. Nebojte sa svojich nepriateľov.“

Jonáš: „Liečiteľská schopnosť je dar. Tieto dary sa nedajú získať čítaním z kníh. Čisté srdce a viera lepšie pochopia Božie zákony ako vedomosti a práca. Najvznešenejšia láska je láska k Bohu a práve tú veda popiera.

Aj ja som bol materiálnym vedcom na Zemi. Aké sklamanie som však zažil po smrti! Odvtedy som sa tu veľa naučil a úprimne priznávam, že veda, ktorá nevychádza z Boha, je márnivá, bezcenná a neúplná.

Ľudia pochybujú o najvznešenejších pravdách: o Bohu, o nesmrteľnosti duše. Ak chcete byť na Zemi užitoční, nepochybujte v Božiu lásku a v Jeho zákonoch pôsobte. Ako liečili Kristus a Jeho apoštolovia? Iba tak, že sa zachvievali v Božích zákonoch.

Duch je silnejší než telo a zmysly, len ho treba pozvať do práce.“


2. sféra

Z tejto sféry prichádzajú na Zem objavitelia nových svetov.

Héra: „Z tejto sféry sa narodil na Zem Kolumbus. Tunajší duchovia radi cestujú, skúmajú Zem, jej sféry a planéty.“

Spôsob opisovania tejto a ostatných vyšších sfér je, žiaľ, veľmi obmedzený pre pozemské slová, pojmy a obrazy. Preto sa ani nepúšťame do podrobných opisov krásy a farieb, lebo tak by sa iba znížili, a aj tak by sa nevystihla podstata. Pre ľudského ducha je najdôležitejšie prežiť plnohodnotne predovšetkým život tu na Zemi, pokiaľ tu je; ďalšie svety bude potom postupne spoznávať na svojej ceste Domov...


3. sféra

Je to sféra prírodovedcov a hvezdárov.

Augustus: „Z tejto sféry boli na Zem vyslaní Galilei, Newton, Tycho de Brahe a všetci slávni hvezdári a nadaní učenci. Tu poznávajú a učia sa, aby potom na Zemi obohatili vedu svojimi znalosťami. Výpovede týchto duchov dokazujú vysoký stupeň ich vyspelosti.“

Iris: „Pre Zem znamená Slnko všetko. Je pre ňu životom, lebo bez neho by nič nerástlo, nemali by ste z čoho žiť. Preto je pre vás kráľom svetla. No Slnko je len sluhom, sluhom väčšieho Zdroja, ktoré ho prekonáva v sile a intenzite svetla. Vo stvorení je len jeden stred večného svetla: Boh. Z Neho vychádza všetok život, všetka sila. Vyvolení a Jeho anjeli žijú v tomto centre večného svetla.

Silou svojho vyžarovania je Boh všade prítomný, v celom vesmíre. Toto vyžarovanie udržuje svet v rovnováhe a riadi celé stvorenie.“

Prejav ďalšieho vyspelého ducha:

Pulcheria: „Vo všetkých obdobiach ľudskej existencie sa človek zaujímal o slovo duch. Odjakživa sa zaoberal otázkou nesmrteľnosti duše a túžil odhrnúť závoj neznáma, aby sa dozvedel, čo je po smrti. Mnoho filozofov a vedcov písalo o existencii i neexistencii ducha. Tí, ktorí hlásali pravdu, neboli pochopení. Dokonca ich za to prenasledovali a odsúdili na smrť. Kristus a jeho apoštolovia a učeníci, Sokrates, Galilei, všetci zomreli pri plnení svojho poslania.

Keby vedci študovali duchovné sily a ich vplyvy, objavili by príčinu vzniku mnohých tajomstiev. Vaša materiálna veda by tým nič nestratila, naopak, v dôsledku tohto spojenia by sa stala skutočnou vedou.“

Prejav Messmerovho ducha o vplyve ódu.

Messmer: „Každý ľudský prejav, či už je to láska, sympatia alebo nenávisť, závisť, odvaha, strach, či choroby, majú určitú vibráciu vyžarovania. Tieto zákony skúmať a pochopiť, znamená vedieť všetko! Uvedomenie si, že všetko, čo má príčinu, má i následok, že každé vyžarovanie sa potom spätne vracia, a že všetko na seba pôsobí, predstavuje najvyššiu „vedu“, alebo lepšie povedané poznanie, od ktorého sa má odvíjať plnohodnotný ľudský život.

Vibrácie od nečistých duchov sú zaťažené hriechom a kliatbou. Aj slovo, reč a spev majú svoju vibráciu. Slovo kliatby má dlhotrvajúcu vibráciu, prenáša sa z generácie na generáciu. Táto vibrácia sa šíri ďalej, priťahujúc zlých duchov, ktoré slová kliatby zvyčajne premenia na skutok, pokiaľ sa tomu dobrým chcením a skutkami nezabráni.

Práve tak trvalo dobrý vplyv majú slová vďaky a lásky, priťahujú žiarivé vibrácie, ktoré pomáhajú duchu napredovať nahor.

V slovách je ukryté vibračné vlnenie s ohromnou silou. Kristovo jediné slovo zahnalo zlých duchov, oživilo a uzdravilo; i keď, samozrejme, on mal Božskú moc Božieho Syna. Ľudia si však eštelen musia uvedomiť obrovský dosah svojich slov, v negatívnom i pozitívnom zmysle. Úprimná modlitba zo srdca je takisto účinným slovom.

Negatívne vibrácie pochádzajú od všetkých nízkych alebo málo vyspelých duchov, od pozemských ľudí šíriacich dogmatický materializmus bez akejkoľvek viery v ducha, od tých, ktorí duchovne spia a nezachvievajú sa vo vôli Božej.“

Otázka: „Je zvieracie vyžarovanie vlastnosťou tela?“

Odpoveď: „Je vlastnosťou zvieracej duše, materiálne krvi a nervov.“

Otázka: „Máme spoločné vyžarovanie s inými organickými telami?“

Odpoveď: „Všetko, čo žije a existuje, má nejaké vyžarovanie a šíri vibrácie. V Prasvetle je sídlo čistej dynamickej prasily, ktorej ochladzovanie alebo zhutnenie vytvorilo stvorenie - hmotný vesmír. Každý má však vyžarovanie podľa svojho druhu. Človek duchovné, zviera bytostné atď.“

Augustus: „O svojom poslednom vtelení na Zemi porozpráva duch Johann B.“

Johann: „Ubehlo veľa času odvtedy, ako som na Zemi zomrel. Ale iba od nedávna sa cítim duševne znovuzrodený, kým som prešiel dlhú cestu cez mnohé sféry a došiel do tejto. Pre poučenie všetkých rozpoviem vám svoj príbeh.

Na Zemi som sa zrodil asi pre osemdesiatimi rokmi. Dobrí rodičia venovali veľa pozornosti mojej výchove, a tak sa stal zo mňa neúnavný a duchovne snaživý mladík. Zvolil som si štúdium teológie v reformovanej cirkvi, ktorej som bol srdcom aj duchom plne preniknutý. Počas najintenzívnejšieho teologického, teozofického a filozofického štúdia sa stalo niečo, čo môjho ducha priviedlo do virvaru. Viaceré veci vo mne vyvolali pochybnosť a trápenie, nebolo mi všetko jasné, čo som sa učil a študoval. Stával som sa skeptickým a pochybovačným som ostal aj po ukončení štúdií. Nevedel som prehlušiť myšlienky, ktoré ma chceli oddialiť od Boha. Počas mojich kázni mi môj vnútorný hlas akoby posmievačne hovoril: „Buď ticho, veď ani ty sám tomu neveríš, čo hovoríš!“ Nikto netušil môj hrozný vnútorný boj proti týmto pochybnostiam. Ako často som krásne hovoril, hoci som pravdivosť mojich slov nedokázal precítiť, akoby niekto iný za mňa rozprával. No nečakané utrpenia a ťažkosti ma nakoniec priviedli späť ku Svetlu. V hodinách veľkého utrpenia som modlitbou spoznal Božiu moc a Jeho prísnu lásku, ktorá spravodlivo vracia každému to, čo si zaslúži.

Po smrti liplo na mne ešte veľa ľudských predsudkov. Očistenie sa od nich ma stálo veľa námahy. Na Zemi si ma vysoko vážili, čo mi však neprospelo, lebo ma ovládla pýcha.

Ako duch som pochopil, že som omnoho bezvýznamnejší než za akého ma na Zemi pokladali. Očakával som, že sa po smrti dostanem do neba, kde budem vidieť svetlo Božie a Jeho anjelov. Ponížene som musel uznať, ako ďaleko som sa ocitol od tohto neba.

Pochopil som, že Božie slovo nestačí len kázať, ale treba ho aj precítiť a praktizovať. Preto, človeče, nech si akokoľvek svätý a dobrý, nikdy sa nepokladaj za dosť dobrého, lebo pýcha je ako had, ktorý striehne v niektorom kútiku tvojej duše, aby ťa skazil - zviedol!“


4. sféra

Túto sféru charakterizuje predovšetkým hudba. Pochádzajú z nej čistí duchovia, nositelia lásky k ľuďom, so sklonmi k dobročinnosti a čistej morálke.

Augustus: „Z tejto sféry prišli na Zem Beethoven, Bach, Mozart, Haydn, Wagner atď. Títo duchovia priniesli na Zem čistú, kvalitatívne dokonalejšiu hudbu duchovných sfér. Ďalej tu žijú duchovia, ktorých činnosť na Zemi je charakterizovaná láskou k blížnemu a vysokou osobnou morálkou.

Nechajme prehovoriť Theodovho ducha.“

Theodos: „Chcel by som poukázať na niekoľko styčných bodov, prípadne rozdielov kresťanského učenia a Pravdy.

- Prvým prikázaním kresťanského učenia je: Láska k Bohu a k blížnemu. To je v súlade s Pravdou.

- Kresťanstvo tvrdí, že človek sa rodí s dedičným hriechom! Pravda je taká, že ľudskí duchovia sa rodia na Zemi za účelom duchovného rastu a uvedomenia sa. Každý si vytvára svoj osud svojimi myšlienkami, slovami, skutkami, svojím chcením. Podľa toho sa mu všetko vracia. Dobré i zlé. Ak je zaťažený nejakou vinou a trestom, spôsobil si to sám. Dedičným hriechom možno prenesene nazvať neprirodzené prepestovanie rozumu, príklon k materializmu, ktorý návrat k duchovnému veľmi sťažuje. Avšak i za prepestovanie rozumu sú zodpovední len ľudia sami, stalo sa to z ich slobodnej vôle.

- Kresťanská náuka, že všetci duchovia sú si rovní; áno tak je to, vyvinutí duchovia v duchovnej ríši sú si naozaj rovní. Medzi nevyvinutými a tými, ktorí sú ešte len na ceste „Domov“ do duchovnej ríše, je veľa rozdielov. Kresťanská viera nevie vysvetliť rôznorodé vlastnosti, schopnosti, postavenia a pomery vtelených duchov, čo sa podľa Pravdy tak vznešene a logicky vysvetľuje a dokazuje pomocou zákona znovuzrodenia.

- Podľa kresťanskej náuky má človek len jediný pozemský život, ktorý natrvalo rozhodne, či sa duch dostane do neba alebo do pekla alebo do očistca. Podľa Pravdy sa duch musí cez rad znovuzrodení vyvinúť, kým sa nedostane na ten stupeň vývoja (dokonalosti), kde už znovuzrodenie nie je potrebné pre jeho ďalší duchovný rast, a on môže stúpať postupne stále vyššie a nakoniec dôjsť do duchovnej ríše.

Lekári, ako predstavitelia vedy, poznajú len telo človeka, o duchu nevedia nič! Oživujúci duch so všetkými vlastnosťami a silami je pre nich veľkou neznámou, lebo telo ducha nevidieť ani pod najjemnejším prístrojom. Duch sa v tele iba prejavuje a to predovšetkým cítením, pamäťou, vedomím a svedomím, na hmotnej úrovni myšlienkami, lebo tie sú produktom mozgu. Veda pripisuje všetky tieto vlastnosti telesným zmyslom. Ako teda môže vysvetliť obrovský rozdiel v duchovných schopnostiach ľudí? Prečo tu nevládne zákon jednotnosti, tak ako je to u zvierat, kde sú abnormálne duševné javy takmer úplne vylúčené? Kde nájdeme u zvierat náchylnosť na samovraždu alebo šialenstvo? Toto a mnohé iné môže slúžiť ako dôkaz, že motorický element sa neskrýva v tele človeka, ale že je niečo, čo vládne nad hmotou a živí ju.

Mozog - tvrdia lekári - sa formuje myslením, vďaka mysleniu sa zvyšuje obsah fosforu v mozgu a počet jeho závitov. Teda, mozog má schopnosť prestavby a predpokladá nejakú motorickú silu. Akú silu musí mať myšlienka, keď dokáže spôsobiť taký účinok? Ale odkiaľ pochádza myšlienka? Nemôže pochádzať iba z mozgu ako takého, keď práve ona ho pretvára. Musí vychádzať z určitého indivídua. Prečo chcete popierať subjekt? Len preto, že duch je neviditeľný? Veď mnoho vecí je neviditeľných, napríklad fyzikálne sily a predsa ich nemožno poprieť! Odkiaľ pochádza vnútorné sebavedomie, pocity, pamäť? To všetko predpokladá individuálneho hýbateľa, ducha. Duchovné a duševné veci nemožno vidieť ani merať. Dajú sa zistiť a vypátrať len podobnými prostriedkami - duchom a dušou (to však nie je rozum), ale vedci tento prístup pokladajú za nevedecký, preto zotrvávajú na materialistickom stanovisku a z tohto sa samozrejme duševné a duchovné javy vysvetliť nedajú!

Keď má duch pôsobiť na Zemi, musí sa prispôsobiť zákonom, musí podľa zákona rovnorodosti pôsobiť vo fyzickom tele, cez ktoré sa môže telesne prejaviť, aby neostal len duchom, ale bol viditeľný ako človek. Duch sa teda musí obaliť mnohými obalmi, kým putuje cez rôzne sféry, a nakoniec aj hrubohmotným telom, v ktorom sa má narodiť. Duch sa môže zrodiť len v ľudskom tele - vo zvieracom nikdy! Zákon rovnorodosti to vylučuje.


5. sféra

Je to sféra umenia, poézie, literatúry a zbožnosti. Duchovia z tejto sféry oplývajú silou predstavivosti a slova.

Augustus: „Odtiaľto boli vyslaní na Zem Shakespeare, Milton, Schiller a všetci tí, ktorí boli čistými idealistami, cnostnými a šľachetnými. Každý básnik je nevedomé médium. Svoje diela tvorí zo "zmesi" svojich a cudzích myšlienok, zacíti a počuje hlasy, ktoré ho obklopujú. O básnikoch sa hovorí, že majú bujnú fantáziu. Čo je vlastne fantázia? Je zachytávaním myšlienok duchov.

Táto sféra je rozprávkovo krásna. Je to svet osobností, jedno z miest, kde sa schádzajú svetové duše. Odtiaľto prenikajú na Zem básnické myšlienky, ktoré padajú ako kvapôčky rosy do duší tých ľudí, ktorí túžia po vyššom poznaní

Každý človek má v živote okamihy, keď ho pochytí túžba po poznaní večnosti. Vtedy zdvihne svoj pohľad na hviezdnatú oblohu a pýta sa sám seba: Kam vlastne spejem?“


6. sféra

Je to sféra géniov v umení. Pôsobí na maliarstvo, sochárstvo a umelecko-technické vlohy.

Augustus: „Z tejto sféry sú posielaní na Zem takí muži ako bol Phidias, Michelangelo, Canova atď., aby ľudí svojím vyšším umením obrátili k Bohu a aby si uvedomili jeho veľkosť. Krása je tu dokonalá, lebo je duchovne čistá. Duch z tejto sféry sa zriedka narodí na Zem - aj keď to znie podivne. Hmotné telo pokazí estetickú krásu a dokonalosť. Viacerí duchovia tu zanechali pre ľudí krátke prejavy - aforizmy:

- Vedieť čakať je výsadou veľkých.

- Radosti hmotného sveta majú krátke trvanie a vyvolávajú neustálu nespokojnosť. Spoznávanie Boha a Jeho zákonov je večne trvajúca radosť.

- Boh nikdy nezamyká pred vami nebeskú bránu, ale vy ste opustili nebo, preto neviete nájsť vchod.

- Šťastný je ten, ktorého svedomie a srdce je čisté a vždy spokojne môže nazrieť do svojho "ja".

- Šťastný je ten, ktorý natoľko verí Bohu, že sa nezľakne, ak prídu na neho protivenstva, lebo verí v Jeho spravodlivosť a lásku.

- Vďačnosť je sestrou lásky.

- Trpký je život, kde už niet lásky. Nekonečne sladký, keď láska trvá.

- Ak ťa trápia výčitky ľudí, preskúmaj svoje svedomie a nechaj ho hovoriť.

- Niektorí ľudia prejavujú odvahu vo veľkých veciach a v maličkostiach sú zbabelí.

- Fyzická odvaha je charakteristická pre zviera, ale duchovná je vlastnosťou šľachetného a nezištného človeka.“


7. sféra

Je to prechodová sféra do 6. astrálnej roviny. Je miestom mieru, spravodlivosti a lásky, miestom duchov, ktorí už dosiahli určitý stupeň dokonalosti, a ktorým je prechod do 6. astrálnej roviny dovolený.

Augustus: „Zástup šťastných duchov stúpa do vyšších sfér, iní sa zas dobrovoľne rozhodnú vteliť na Zemi alebo na iných planétach za účelom poslania. Inšpirácia z tejto sféry preniká na Zem cez znamenitých ľudí. Znovuzrodenie na Zem z tejto sféry je vždy veľkou obeťou, ktorú prinášajú duchovia z lásky voči Bohu a pozemským bratom.


6. ASTRÁLNA ROVINA

1. sféra

Sú tu len čistí a dobrí duchovia. Je to sféra duchovných vodcov po rôznych stránkach.


2. sféra

Ovládajú ju duchovia lásky. Ich poslaním je princíp spájania, zasievajú na Zemi duševnú a duchovnú lásku.


3. sféra

Ovládajú ju duchovia nádeje, ktorí sú na Zem zosielaní ako „anjeli“ a pomáhajú ľuďom v zúfalstve a v utrpení.


4. sféra

Je ovládaná duchmi trpezlivosti, ktorí ľuďom prinášajú nečakanú pomoc. Sú vysielaní na Zem ako duchovia, ktorí vyliečia ťažké choroby, prinášajú radosť a šťastie.


5. sféra

Ovládajú duchovia súcitu a dobra. Nešťastníkom na Zemi poskytujú útechu, bezdomovcom útulok, chudobných osviežia a oblečú.


6. sféra

Je ovládaná duchmi poznania a múdrosti. Pre týchto duchov je ťažkou úlohou ísť na Zem, lebo tam ich neradi počúvajú, lebo sú múdri a bez predsudkov. S týmito duchmi prichádzajú na Zem aj tresty, aby ich posolstvá boli účinnejšie.


7. sféra

Je miestom zhromažďovania všetkých duchov tejto astrálnej roviny. Niektorí tu ostávajú, mnohí idú do siedmej astrálnej roviny, iní na pomáhajúce cesty. Každé vtelenie na Zem z tejto sféry je prejavom lásky voči Stvoriteľovi.


7. ASTRÁLNA ROVINA

1. sféra

Je z hľadiska lásky je sférou šťastia, spájania a zjednocovania najrôznejšieho druhu.


2. sféra

Vytvorenie duchovných rodín. Tu sa zídu duchovia, ktorých počas mnohých putovaní na Zemi spájala duchovná láska, ktorá bola nezištná, verná a čistá. Nezáleží na tom, či ste s niekým boli v rodičovskom, súrodeneckom alebo inom rodinnom vzťahu, lebo tu úplne zaniká telesné a rodinné spojenie. Jedine duchovná láska zjednocuje a vytvára duchovné rodiny.


3. sféra

Je to sféra vzdelávania a vyučovania. Učenie nikdy nekončí. Vyspelejší duchovia z vyšších sfér vyučujú tých duchov, ktorí sa pripravujú na vstup do piatej astrálnej roviny.


4. sféra

Je to sféra dobrých duchov, ktorí pred vstupom do vyššieho kruhu ešte raz prijmú na seba poslanie na Zemi.


5. sféra

Tu sa nachádzajú strážni a ochranní duchovia.


6. sféra

Je to sféra duchov pozemských detí. Tí duchovia, ktorí sa ako deti na Zemi málo prehrešili, vstupujú do tejto sféry ako čisté deti. Ich vina z minulých životov bola už malá, preto ju nepotrebovali odpykávať dlhým ľudským životom.

Augustus: „Smrť dieťaťa, o ktorom si myslíme, že by malo žiť, sa zdá ľuďom často hrozná a neprirodzená. Prečo musí vyhasnúť útly život, na ktorom rodičia s takou láskou a nádejami lipli? Môžeš nám, milá Alžbeta, vysvetliť, prečo si ty musela tak zavčasu - vo veku dva a pol roka - opustiť Zem?“

Alžbeta: „Zomrela som preto tak skoro, lebo som sa na Zemi mala kajať len za malý hriech. Svojou smrťou som mala pripútať matkine srdce bližšie ku Svetlu. Mama ma nekonečne milovala - moja smrť jej spôsobila veľkú bolesť. Keď ma chcela po mojej smrti hľadať, musela sa pozrieť na nebo a modliť sa k Bohu.“


7. sféra

Je vchodom do ďalších sfér. Tu sa duchovia odpútavajú od všetkého, čo súvisí s planétou - Zem.

Augustus: „Poslaním týchto duchov je, aby duchov previedli cez spomenuté sféry.

Dospeli sme do cieľa. Teraz vieš, čo ťa čaká po smrti a vieš aj to, že každý človek musí pykať za svoje hriechy a musí splniť svoju úlohu na Zemi.

Vieš, že nikto nemusí byť zatratený, teda ani ty nikoho nezatracuj.

Poznáš sily, ktoré ťa navádzajú na zlo a aj tie, ktoré ťa nabádajú na dobro.

Vykroč na cestu zákona, ktorý ti prikazuje: Miluj nadovšetko Stvoriteľa a blížneho svojho ako seba samého!“


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 4117759 od 1.1.2007