.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: KNIHY 

Zbierka prednášok pre ženy


stiahnuť

UMENIE


Sú ľudia dnes ešte schopní rozpoznávať, čo je to vlastne umenie? Väčšinou sa domnievajú, že sa obklopujú umením, že sú kultúrni, lebo chodia do divadla, na výstavy, koncerty. No vo svojej duchovnej lenivosti a otupenosti prijímajú výtvory druhých bez vlastného skúmania a vyciťovania, či to, čo iní nazývajú umením, ním skutočne je.

Ľuďom dnes vládne hmota a rozum. Zaoberajú sa len vlastným uspokojovaním pozemských potrieb. Väčšina z nich už stratila túžbu a poznanie o svojom pravom domove, o duchovnom raji.

Tu na zemi má človek pri stretnutiach s rôzne zrelými ľuďmi možnosť prežívať a uchopovať poznanie cesty oveľa silnejšie ako v rovnorodých jemnohmotných úrovniach. Pôvodne mali tí menej zrelí možnosť čerpať a učiť sa od zrelších a vyspelejších ľudských duchov, aby tak získali uvedomenie si seba samých, po ktoré na túto zem prišli. Človek však vo svojej pohodlnosti zaplavil túto zem neresťami, falošnosťou, pýchou a tým ju zaťažil tak, že klesla omnoho hlbšie, ako to správne malo byť. Temnota sa rozšírila do takej miery, že, naopak, dnes všetko temnejšie strháva čisté dole. Namiesto duchovného povznesenia kleslo všetko do temného bahna, ktoré vzniklo odporným pôsobením ľudských tvorov.

To všetko sa musí prirodzene prejavovať vo všetkých odboroch ľudskej činnosti a najviac práve v umení, pretože ono je obrazom vnútra človeka. Umenie bolo dané ľuďom pre posilnenie ducha. Malo tu na zemi vyvolávať spomienky a túžbu po krásnych duchovných záhradách, po pravom domove.

Umelcom má byť ten, kto je obdarený schopnosťou formovať všetko, čo čerpá a prijíma od svetlých pomocníkov, do hmotnej podoby, ktorá rozozvučí struny ducha túžiaceho v silnom prežití krásy a blaženosti kráčať hore, za Svetlom. Velebí tým s vrúcnosťou svojho ducha Stvoriteľa. V každom umení sa tak mala odrážať krása, jednoduchosť, ušľachtilosť a pokora. A práve tá chýba dnes väčšine umelcov.

Umenie je dnes iba prehliadkou schopností a zručností človeka, ktorý je v mnohých prípadoch na svoje schopnosti veľmi pyšný. A tým je aj jeho dielo zväčša duchovne prázdne a chýba mu akákoľvek krása a ušľachtilosť. Vidíme domy, ktoré sa dnes stavajú, vidíme obrazy, sochy a ďalšie diela ľudských rúk, počúvame hudbu a čítame literárne diela, ktoré sa honosia len fantáziou autora a vypovedajú tým o úplnej neprítomnosti citu, pokory a jednoduchosti.

A slovo „móda“? Obzvlášť toto slovo sa dnes stalo zaklínadlom pre všetko, čo kdejaký mozog vymyslí s vidinou rýchleho a veľkého zisku. Práve módu ľudia prijímajú len preto, že je módou. Kde je slobodná vôľa ľudského ducha? Kde je vlastný zmysel pre krásu a osobnosť? Ľudia si len myslia, že majú slobodnú voľbu, podvedome však podliehajú vplyvu druhých v mnohých veciach! Predovšetkým žena, ktorá dnes tak silno podlieha potrebe páčiť sa, vrhá sa do všetkých módnych výstrelkov, napriek tomu, že tým svoju osobnosť len potláča, zohavuje a zosmiešňuje.

Ľudia nechcú vidieť faloš a pokrivenie v umeleckých smeroch. Napríklad literatúra, film, divadlo. Nie je v nich prítomná potrebná duchovná hĺbka, snúbiaca sa s múdrosťou, zrelosťou a krásou, ktorá povznáša ducha. Čím menej je hodnotný dej príbehu, tým viac sa pridáva na vonkajších efektoch, na dráždivosti všemožného druhu, len aby sa čo najrýchlejšie dosiahla pútavosť pre čitateľov a divákov. Takáto povrchná pútavosť však nikdy nemôže obsahovať pravú duchovnú hĺbku!

A v tom samozrejme vyrastajú deti rovnorodé s matkami a formujú sa pod všetkými vplyvmi, ktoré tu vládnu.

Ale ľudský duch nie je bezmocný a nemá to všetko mlčky znášať. Kým bude len ustupovať a báť sa tohto ťaživého temna, previňuje sa tým, že necháva temno narastať. A práve žena musí v sebe nechať rozhorieť túžbu po všetkom ušľachtilom a krásnom a votkávať ju do každej maličkosti. Má z každej svojej činnosti urobiť umenie, ktoré povznáša ducha a osviežuje ho. Tým môže pôsobiť na svojho muža a deti. Musí však byť na seba prísna a nesmie v tom poľaviť, lebo tým ihneď berie mužom i deťom oporu vo svojom úprimnom prístupe.

Žena, ktorá klesla najhlbšie zo všetkých tvorov, musí vynaložiť oveľa väčšie úsilie ako ktokoľvek iný. Veď aj stav dnešného ľudstva je odrazom vnútra žien. Preto už od útleho detstva by malo byť každé dievča vedené k pravému ženstvu. V prvom rade príkladom svojej matky!

Snažte sa na to vynaložiť čo najväčšie úsilie. Nehľadajte vždy tie najpohodlnejšie riešenia, ale len tie pravé, zachvievajúce sa v Zákonoch Stvorenia. Aj zákon: „Chráň ženu a jej čistotu!“ musí platiť už od narodenia pre všetky dievčatá.

Vy, matky, máte krásnu a zodpovednú úlohu viesť svoje deti na tejto Zemi k Pravde. Dbajte preto na to, ako vplývate na svoje dcéry. Veďte ich k rozvíjaniu zmyslu pre krásu, k vlastnému jemnému cíteniu. Odievanie povýšte na umenie a odovzdávajte ho i svojim dcéram. Nebojte sa, že v tom budú spočiatku obmedzované a že budete často napádané slovami, že sú na to ešte malé. Veď práve odev nezanedbateľne formuje dušu. Dievčatkám dáva možnosť prežívať krásu a formovať v sebe jemné ženské prejavy. Aj pri tom uplatňujte, že v jednoduchosti a čistote je krása.

Ďalším umením, ktoré treba rozvíjať a viesť k ušľachtilosti, je spev a prirodzene krásny pohyb tela. Nebuďte však takí pohodlní, aby ste dali deti študovať umenie v jeho súčasnej podobe. Najprv skúmajte, čo je čisté a čo je ovplyvnené ľudským rozumom, pýchou a pokrivenosťou. Radšej sami hľadajte cestu k správnym podobám umenia a tie, v čistote a jednoduchosti, odovzdávajte svojim deťom i ostatným ľuďom.

Všetko, čo bude prijímané s otvoreným a čistým srdcom, s túžbou obdarovávať a povznášať iných, bude pôsobiť mocnou silou späť na vás i na ostatných.

Každá maličkosť, ktorá vychádza z túžby ducha opravdivo tvoriť, je ihneď prežiarená svetlom a stáva sa krásnou.

A to všetko máme a musíme rozvíjať. Nič nesmieme zanedbávať. Je toho veľa, čo nás obklopuje a zaťažuje svojou nečistotou, no sme schopní sa proti tomu postaviť. „Máme v rukách“ Pravdu, máme Zákony, ktoré nám dal Stvoriteľ.

Nebedákajte preto nad ľudským zlom a o to viac sa silou svojho ducha postavte proti temnu. Našou jedinou možnosťou je vynaložiť maximálne úsilie, akého sme schopní.

Kto so svojou jednoduchosťou, čistotou a radosťou stojí v Božej Vôli, má na svojej strane tú najvyššiu Silu. Neľakajte sa preto presily temnôt, pretože temno nikdy nemôže zvíťaziť nad Svetlom. Záleží len a len na nás, či ostaneme stáť a budeme podliehať návnadám a pokušeniam peňazí a nerestí, alebo sa proti tomu postavíme s hrdosťou a silou, ktorá prislúcha slobodným ľudským duchom, rozhodnutým slúžiť Stvoriteľovi. Nepremárnime svoje bytie v tomto krátkom, ale dôležitom živote.

Zbierka prednášok pre ženy, Martina Štokrová


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 4068232 od 1.1.2007