.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: KNIHY 

Zbierka prednášok pre ženy


stiahnuť

NEPOKRADNEŠ!


Aké plytké je ponímanie Božích prikázaní! A toto siedme prikázanie je v radách čitateľov a nositeľov kríža obzvlášť často prekračované.

Blíži sa Slávnosť Čistoty a práve v týchto dňoch máme vlastné vnútro pripravovať na to, aby sme smeli prijať čo najviac sily z výšin. Ale keď chceme prijímať, musíme najskôr dávať. A v tomto prípade v nás musí byť pôda pre prijímanie skyprená tým najčistejším chcením dávať len dobro, nepoškodiť svojho blížneho, nenechať v seba vyrásť nečisté myšlienky.

Nepokradneš! Hrubohmotne by iste nik z čitateľov nikoho neokradol. Ale čo povesť, čo dôvera v druhého človeka? Aký zúfalý stav je medzi tými, ktorí sľúbili službu Svetlu! V povrchnom prístupe, bez akéhokoľvek skúmania, zváženia, precítenia a túžby poznať pravý dôvod činov alebo slov iného človeka pri osobnom stretnutí, povie sa, ba aj vykríkne súd nad niečím, o čom sa zvyčajne nevie nič presné. Koľkokrát sa ústnym podaním šíria klebety a ohovárania. Rovnako ako za čias inkvizície, kedy cirkev vyriekla súd nad niekým, kto sa odvážil byť v duchu živý a slobodný, alebo bol snáď svojím prístupom niekomu tŕňom v oku a ten nemal zábrany pošpiniť svojho blížneho. Potom sa už len vykonal rozsudok. Bez čistej túžby poznať pravdu! Áno, dnes nevykonávame rozsudky tohto druhu, ale pranierujeme iných bez akéhokoľvek prístupu lásky k blížnemu a túžby pomáhať. Skúmajme každý vlastné vnútro s najväčším úsilím byť voči sebe úprimný a pozorujme, či je náš prístup k druhému čistý, plný túžby po pochopení, či motivujeme iných k činorodej tvorivosti, k rozvíjaniu osobnosti a či ich s láskavým srdcom obdarúvame svojimi skutkami alebo len z povrchnosti vyhŕkneme prvé, čo nás napadne v návale zlosti, keď nás druhý človek obťažuje svojím odlišným prístupom. Neozýva sa v nás v tej chvíli naše slabé a boľavé miesto? Prečo sa nás to dotýka do tej miery, že sme schopní nevecne a nahnevane útočiť bez toho, aby sme chceli skúmať, či to, čo hovorí druhý, nie je pravda? Kto sa v čistote nechce namáhať a usilovať verne za Svetlom, bude od seba vždy odstrkovať to, čo mu pripomína, že ustáva v pohybe a nekráča vpred s čistým srdcom.

Nadchádza Slávnosť Čistoty. Zamýšľajme sa a namáhajme sa pochopiť a poznať všetko, čo k nám prichádza, vlastným citom – srdcom. Veď láska je to, čo nám najviac chýba! Láska k blížnemu bez falše a príkras, ale s túžbou pochopiť jeden druhého, vážiť si ľudí a rozdávať sa v ušľachtilom prístupe k Stvoriteľovi.

Láska a úcta sa nedá vynútiť, máme ju s čistým a otvoreným srdcom dávať a napĺňať prísnu požiadavku dodržiavať Desatoro Božích prikázaní a ctiť si Pravdu.

Dávajme však pozor, aby náš prístup nebol skalený vlastnou malosťou, ktorá sa prejavuje štvavým útokom proti všetkému, čo poukazuje na ľudské nedostatky. V čistom prístupe musí byť zároveň láskavá, ušľachtilá veľkosť, aj vecná prísnosť voči povrchnosti.

Vy, ktorí nosíte kríž Pravdy a vo svojom srdci túžbu opravdivo stáť v službe Svetlu, zvažujte vždy svoje slová, pretože je veľmi jednoduché ublížiť, pošpiniť, ohovoriť, ale je veľmi ťažké tieto slová napraviť! Mnohokrát i nemožné! Práve takýmto prístupom oslabuje sa pôsobenie Svetla, pretože nečisté myšlienky prinášajú zakalenie. Sme v dobe súdu! Uvedomujme si to v každom okamihu a nemárnime čas svojím povrchným a nedbalým prístupom k Slovu!

Radostná, tvorivá činnosť, pravdivosť vo všetkom, čo konáme, podpora všetkého za Svetlom sa usilujúceho, čisté a verné napĺňanie slov Posolstva Grálu. Taký jednoduchá, ale ťažká úloha. Buďme v nej prostí, silní, slobodní, odvážni a poctiví. Otvárajme svoje vnútra k výšinám a spájajme sa tým so svetlými bojovníkmi, ktorí môžu šíriť Svetlo na tejto zemi. Neoslabujme boj Svetla proti temnu svojimi nečistými myšlienkami. Nech nám je toto všetko na zamyslenie sa pred nadchádzajúcou Slávnosťou Čistoty.

Zbierka prednášok pre ženy, Martina Štokrová


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 4292621 od 1.1.2007